Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Edokumenty Statystyki graficzne

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Powiatowy Urząd Pracy ma 7 dni na rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy oraz zezwolenia
na pracę sezonową, w przypadkach niewymagających dodatkowej weryfikacji.

Składając oświadczenia prosimy o planowanie zatrudnienia
z odpowiednim wyprzedzeniem.


W przeciwnym razie, PUP korzystając z ustawowego prawa, będzie przesuwał termin podjęcia zatrudnienia
na co najmniej jeden dzień,
po dniu wpisania oświadczenia do rejestru.

 

Zezwolenie na pracę sezonową jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone prace na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (patrz: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje Starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Wydawane jest dla określonego we wniosku cudzoziemca.

Zezwolenie określa:

  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • minimalne wynagrodzenie cudzoziemca,
  • wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
  • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Przepisy wprowadzają terminy na załatwienie sprawy dotyczącej zezwolenia na pracę sezonową. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powinno one zostać wpisane do ewidencji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni roboczych.

 

1.    Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:

 

 

1) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

 

 

2) kopię wszystkich wypełnionych stron z  ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 

 

3) kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

4) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy (30 złotych);

 

 

5) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

 

6) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

 

 

7) dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;

 

 

8) dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 

 9) dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 

10) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy.

 

 

 

 

2.    Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wydaje zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Wyżej wymienione zaświadczenie przekazywane jest przez pracodawcę cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie właściwej wizy na pracę sezonową (tytuł pobytu 5a).

 

 

 

 

3.    Pracodawca po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP składa w PUP:

 

  • Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
  • Informację dotyczącą adresy zamieszkania cudzoziemca
  • Kopię dokumentu podróży cudzoziemca (strony z paszportu potwierdzające tożsamość cudzoziemca, strony z wklejonymi wizami oraz kserokopię WSZYSTKICH wypełnionych stron)
  • Umowę o pracę/ umowę cywilnoprawna zawarta pomiędzy pracodawcą a cudzoziemcem

 

 

4.  Wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

UWAGA!!!

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta:

57 1240 3927 1111 0010 7747 2532

Dokonując przelewu jako ODBIORCĘ należy wskazać: Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 3, 78 - 300 Świdwin

W TYTULE wpłaty należy wskazać imię i nazwisko cudzoziemca właściwego dla rejestrowanego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

 

 

PODKLASY DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD), W KTÓRYCH WYDAJE SIĘ ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCÓW (patrz:Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca)

DZIAŁ

GRUPA

KLASA PODKLASA

NAZWA GRUPOWANIA

SEKCJA A

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

01

     

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

 

01.1

   

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

   

01.11

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

   

01.13

01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

   

01.15

01.15.Z

Uprawa tytoniu

   

01.16

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych

   

01.19

01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

 

01.2

   

Uprawa roślin wieloletnich

   

01.21

01.21.Z

Uprawa winogron

   

01.24

01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

   

01.25

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

   

01.28

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

   

01.29

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

 

01.3

01.30

01.30.Z

Rozmnażanie roślin

 

01.4

   

Chów i hodowla zwierząt

   

01.41

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego

   

01.42

01.42.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

   

01.43

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

   

01.45

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz

   

01.49

01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

 

01.5

01.50

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

 

01.6

   

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

   

01.61

01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

   

01.62

01.62.Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

   

01.63

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

   

01.64

01.64.Z

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

SEKCJA I

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

55

     

ZAKWATEROWANIE

 

55.2

55.20

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 

55.3

55.30

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56

     

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

 

56.1

   

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

   

56.10

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

 

 

 

Strona dodana przez: Admin (2017-12-20 10:58:42)
Zredagowana przez: Joanna Stępniak (2018-07-04 09:09:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/zezwolenie-na-prace-sezonowa-cudzoziemca-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej/339