Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zadania i cele Powiatowej Rady Zatrudnienia
Edokumenty Statystyki graficzne

Zadania i cele Powiatowej Rady Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U.2013.674  z późn. zm. ).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281).

 

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 

 1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych,
 2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych,
 3. społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. jednostek samorządu terytorialnego,
 5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa powyżej.

 

Członek Rady Zatrudnienia może zostać odwołany:

 

 • na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady,
 • z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

 

Kadencja rady zatrudnienia trwa 4 lata. Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał. Rada Zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:

 

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawienie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • delegowanie przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

 

Powiatowe Rady Zatrudnienia opiniują programy specjalne, w tym:

 

 1. celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności;
  1. liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
  2. zakładane rezultaty programu specjalnego z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,
  3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.
  4. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie odpowiada za techniczną obsługę Rady i prowadzi ewidencję uchwał Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-24 20:21:01)
Zredagowana przez: Elżbieta Lewandowska (2013-07-10 12:29:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/zadania-i-cele-powiatowej-rady-zatrudnienia/172