Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy
Edokumenty Statystyki graficzne

Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy (art. 33 ust. 4a ustawy):

  1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  2. nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem  i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  3. nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenia, studia podyplomowe, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu umożliwiającego  uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych;
  4. złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy  urząd  pracy,
  5. pobierała w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim UE oraz opuścił terytorium RP lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów wymienionych w pkt1-3 następuje na okres 120 dni odpowiednio (art. 33 ust 4b ustawy):

  1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  2. od dnia niestawiennictwa;
  3. od następnego dnia po dniu zaistnienia  zdarzenia, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji.

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany wyżej okres, ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia ( art. 33, ust. 4c ustawy ).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Iwona Paździerska (2014-05-27 08:26:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45