Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Edokumenty Statystyki graficzne

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy

 1. nie spełnia warunków, o których mowa wyżej,
 2. nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy,
 3. otrzymała pożyczkę z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art.61e pkt 2 lit.a, albo jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności,
 4. otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 5. rozpocznie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisze kontrakt socjalny; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 6. odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
       a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
       b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
       c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 7. odmówiła bez uzasadnionej przyczyny lub z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez PUP: pozbawienie statusu następuje na okres wskazany w pkt.6
 8. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany powyżej w pkt 6 w zależności od  liczby niestawiennictw;
 9. nie powiadomiła powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowana o zmianie miejsca zamieszkania      skutkującego zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy oraz nie stawiła się we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany
 10. złożyła taki wniosek,
 11. z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 6;
 12. po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych  lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 6;
 13. pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez      nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni  kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 14. nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do Pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
 15. z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. Ponowna rejestracja w charakterze bezrobotnego może być dokonana po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Iwona Paździerska (2014-05-27 08:20:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44