Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Tryb powołania powiatowej rady rynku pracy
Edokumenty Statystyki graficzne

Tryb powołania powiatowej rady rynku pracy

Powiatowe Rady Rynku Pracy są organami opiniodawczo - doradczymi w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należą zadania:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 3. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 4. Ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
 5. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 6. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują:

 1. Celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

      2. Promowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

      3. Celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • kryteria doboru bezrobotnych,
 • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno - zawodowych organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje zgodnie z trybem:

 1. Starosta w formie pisemnej zwraca się do oganów i organizacji w/w o zgłoszenie kandydata do Rady Rynku Pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia.
 2. Do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Starosta informuje organy i organizacje w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

Starosta może powołać w skład Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Rady.

Rady Rynku Pracy wybierają spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Art 14 - do dnia powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy jej zadania wykonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia działająca w skladzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

 

Termin powołania nowych Rad Rynku Pracy ustawodawca pozostawił do decyzji starostów.

Strona dodana przez: Admin (2014-06-03 12:10:14)
Zredagowana przez: Elżbieta Lewandowska (2014-06-03 13:27:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/tryb-powolania-powiatowej-rady-rynku-pracy/224