Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Edokumenty Statystyki graficzne

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki przysługuje bezrobotnemu spełniającemu jednocześnie wszystkie niżej wymienione warunki:

 • brak kwalifikacji zawodowych,
 • podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną, o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych nastąpiło w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu art. 8 ustawy o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Stypendium jest przyznawane na wniosek bezrobotnego w wysokości 100 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Osobie pobierającej stypendium, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w  trakcie nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku podstawowego dla bezrobotnych. Stypendium przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Stypendium nie przysługuje w przypadku:

 • przerwania nauki,
 • przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie.

Wymagane dokumenty:

Aby nabyć prawo do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki należy złożyć w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki (z wyraźnie określoną datą rozpoczęcia nauki i informacją o programowym terminie ukończenia nauki) albo oświadczenie bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.
 3. Zaświadczenie o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia nauki.

Podstawa prawna:

 • Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – art. 8 ( Dz. U. z 2015 r. poz 163).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. Nr 136, poz. 1118).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Admin (2015-03-05 10:18:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85