Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
Edokumenty Statystyki graficzne

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Podstawa prawna: art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2015 r. poz. 149 )

1. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dotyczy:

a)  osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy w Świdwinie
b)  osób zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,o którym mowa w art.70 ust.6 
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

c) pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Osobom, o których mowa w pkt 1a, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku.

Osobom, o których mowa w pkt 1b i 1c, w okresie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

 

2. Wysokość sfinansowania przez Urząd Pracy kosztów studiów podyplomowych: do 100% udokumentowanych kosztów studiów podyplomowych jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba składająca wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych dołącza dokument stanowiący uzasadnienie potrzeby udzielenia tej form pomocy.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia,inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Warunki dotyczące sfinansowania osobie bezrobotnej kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

I. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Świdwinie ubiegająca się o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji składa następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Wnioskodawca składa komplet dokumentów w Urzędzie Pracy w Świdwinie. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów powoduje odrzucenie wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest informowany na piśmie. Po sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów oraz weryfikacji posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel, Urząd Pracy informuje osobę bezrobotną o sobie jego rozpatrzenia.

UWAGA!!!
Urząd nie finansuje kosztów egzaminu/uzyskania licencji, który osoba bezrobotna odbyła/uzyskała bez skierowania z Urzędu.

 

II. Zasady dotyczące sfinansowania kosztów egzaminu/uzyskania licencji:

 • O sfinansowanie egzaminu/uzyskanie licencji może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Świdwinie.
 • Urząd Pracy finansuje na wniosek bezrobotnego koszt egzaminu/uzyskania licencji z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości  przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 • Egzamin/uzyskanie licencji musi odbyć się w instytucjach lub organizacjach uprawnionych do przeprowadzenia egzaminów/nadawania licencji w danej dziedzinie .
 • W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji osoba zobowiązana jest do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Urząd Pracy w Świdwinie.
 • Urząd Pracy w Świdwinie zastrzega sobie prawo do jednokrotnego finansowania egzaminu.  W przypadku negatywnego wyniku, osoba bezrobotna pokrywa koszty kolejnego egzaminu we własnym zakresie.

W sprawach związanych z finansowaniem kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:45)
Zredagowana przez: Admin (2015-03-05 10:20:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/stypendium-z-tytulu-dofinansowania-do-studiow-podyplomowych/86