Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Edokumenty Statystyki graficzne

Studia podyplomowe

 

Finansowanie Studiów Podyplomowych

Podstawa prawna: art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 )

1. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dotyczy:

a) osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy w Świdwinie
b)    osób zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6 
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

c) pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Osobom, o których mowa w pkt 1a, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku.

Osobom, o których mowa w pkt 1b i 1c, w okresie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

 

2. Wysokość sfinansowania przez Urząd Pracy kosztów studiów podyplomowych: do 100% udokumentowanych kosztów studiów podyplomowych jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba składająca wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych dołącza dokument stanowiący uzasadnienie potrzeby udzielenia tej form pomocy.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

 

 
Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie   ul. Kołobrzeska 3  

pok. 8  /II piętro/

tel.(94) 3655737

 

Strona dodana przez: Admin (2014-07-21 10:48:24)
Zredagowana przez: Bożena Wasicionek (2017-06-09 09:30:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/studia-podyplomowe/244