Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Edokumenty Statystyki graficzne

Staże

Staż - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

Uwaga!


To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowej.

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

 

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.

 

Długość trwania stażu

 

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy.

 

Długość trwania stażu
Czas trwania:Uczestnicy:

do 12 miesięcy

bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia

do 6 miesięcy

pozostali bezrobotni

 

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, według programu   określonego w

umowie.

 

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

 

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia mogą również ubiegać się o przyznanie Bonu stażowego

 

Bon stażowy

 

Bon stażowy, to gwarancja skierowania osoby, której bon przyznano, do odbycia stażu u wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy,  o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1 500 zł.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na pisemny wniosek pracodawcy na zasadach pomocy de minimis.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, według programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu stażowego mogą zgłaszać się do swoich pośredników pracy / doradców klienta.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018r. poz. 1265 i 1149)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

 

Szczegółowe informacje:

 

Hanna Bruździńska Inspektor powiatowy tel. 94 3654040, pok. nr 5

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Hanna Bruździńska (2018-07-04 09:02:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/sta%C5%BCe/71