Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne
Edokumenty Statystyki graficzne

Roboty publiczne

 

Podstawa: art. 57 oraz art. 140 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.1265 i 1149 ) oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 25).

Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:

 1. ochrony środowiska,
 2. kultury,
 3. oświaty,
 4. kultury fizycznej i turystyki,
 5. opieki zdrowotnej,
 6. bezrobocia oraz pomocy społecznej,
 7. spółki wodne i ich związki,


jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 1. Do pracy w ramach robót publicznych mogą zostać skierowani bezrobotni:
  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawni,

 

 1. Bezrobotni do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotni mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres 6 m-cy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.
 2. Do dnia 31 grudnia 2005r. powiat może być organizatorem robót publicznych dla wszystkich osób bezrobotnych.
 3. Roboty publiczne nie mogą być organizowane przez organizatora lub wskazanego przez niego pracodawcę w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.
 4. Pracodawca składa wniosek o organizację robót publicznych do PUP właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót publicznych.
 5. Do wniosku pracodawca powinien dołączyć:
  • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny zakładu pracy,
  • zaświadczenie o nadanym statystycznym numerze identyfikacyjnym (REGON),
  • oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, podatkami do Urzędu Skarbowego oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.
 6. Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.
 7. Starosta zawiera umowę z organizatorem robót publicznych, lub wskazanym przez niego pracodawcą, u którego bezrobotni wykonywać będą roboty publiczne.
 8. Organizator robót publicznych lub upoważniony przez niego pracodawca zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.

Refundacja

 1. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych (pkt 2 - 7) przez okres do 6 m-cy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 57 ust. 1).
 2. Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 m-cy skierowanych bezrobotnych (pkt 2 - 7) w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi m-c ich zatrudnienia (art. 57 ust. 2).
 3. Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznawać zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń  oraz opłacenia skladek na ubezpieczenie społeczne (art. 57 ust. 3) nie wcześniej jednak niż 5 dni przed terminem płatności, na które jest przyznana , umożliwiający terminową wypłatę wynagrodzeń skierowanym bezrobotnym.

 

 

 1. Bezrobotni z pkt 1, 2  mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy publicznej.
 2. Skierowanie, o którym mowa w pkt 4 powinno w szczególności dotyczyć bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Beata Wójcik (2018-07-04 08:37:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/roboty-publiczne/73