Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
http://pupswidwin.pl/strona/roboty-publiczne/114

Roboty publiczne

Roboty Publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty,

(z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy), gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środkowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarzadowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych

i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r. poz. 864)
3. Rozporządzenie Komisji WE nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz.Urz.UE L 214 z dn. 9 sierpnia 2008 r.
4. Rozporządzenie komisji UE nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008

w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. U. UE L 320/22 z dnia 30 listopada 2013 r.)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Beata Wójcik specjalista ds. programów tel. 9436557-35