Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja bezrobotnych
Edokumenty Statystyki graficzne

Rejestracja bezrobotnych

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotnej lub poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

 

 

Kto może zarejestrować się

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna?

 

Status bezrobotnego nabywa osoba która:

 1. Nie jest zatrudniona - nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
 2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
 3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia: w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
 4. Nie uczy się w szkole w systemie dziennym.
 5. Ukończyła 18 lat.
 6. Nie osiągnęła wieku emerytalnego,
 7. Nie nabyła prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 8. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
 9. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
 10. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:- zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalnosci gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynał, albo nie upłynął jeszcze okres do  określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej ,
 11. Nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
 12. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 13. Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.
 14. Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
 15. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego o którym mowa w art. 70 ust. 6.
 16. Nie otrzymała pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej.
 17. Nie otrzymała jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 18. Zarejestruje się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy lub gdy nie posiada zameldowania zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.
 19. Nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
 20. Nie pobiera zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W jakim okresie należy zarejestrować się w Urzędzie?

 

Rejestracja osób bezrobotnych polega na dobrowolności w związku z tym przepisy nie określają ściśle terminów rejestracji. Nie zgłaszając się jednak niezwłocznie można być pozbawionym przyznania świadczeń.

Bezrobotnemu, który uzyska status osoby bezrobotnej oraz spełni warunki art. 71   przysługuje zasiłek dla bezrobotnych na okres i w wysokości określonej w ustawie (art. 72 i 73).

Inaczej ma się sytuacja w stosunku do osób, które utraciły status osoby bezrobotnej na okres krótszy niż 365 dni, a przed utratą statusu posiadały prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Osoby te powinny się zarejestrować w ciągu 14 dni od dnia:

 • ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • zaprzestania osiągania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 • zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
 • zakończenia odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:27)
Zredagowana przez: Dorota Tudrujek (2016-06-03 12:12:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/rejestracja-bezrobotnych/46