Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
Edokumenty Statystyki graficzne

Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja wynagrodzenia oraz składek

na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

 

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnieniem kierowanych przez Urząd bezrobotnych do 30 roku życia mogą ubiegać się o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Z instrumentu nie mogą skorzystać pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w Urzędzie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego na kolejne 12 miesięcy.

 

Niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy po okresie refunacji skutkuje zwrotem uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.  

 

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Umowy mogą być zawierane w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

 

Strona dodana przez: Hanna Bruździńska (2015-11-30 14:30:09)
Zredagowana przez: Hanna Bruździńska (2017-11-27 14:48:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/refundacja-wynagrodzenia-oraz-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/297