Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pośrednictwo Pracy
Edokumenty Statystyki graficzne

Pośrednictwo Pracy

 1. Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

  udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
  • pozyskiwaniu ofert pracy,
  • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
  • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą,
  • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • organizowaniu Giełd Pracy
  • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
 2. Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy prowadzone jest bezpłatnie. Charakteryzuje się ono dostępnością, dobrowolnością, równością oraz jawnością dla wszystkich osób bezrobotnych  i poszukujących pracy oraz dla pracodawców.
 3. Oferta pracy - oznacza to wolne od wymagań  naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu      przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy   zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy      w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Oferta pracy może być zgłoszona drogą pocztową, e-mailem, faxem, bądź osobiście. Pracodawca, aby złożyć ofertę pracy musi wypełnić druk „Zgłoszenie krajowej oferty pracy” znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pupswidwin.pl

 

Pracodawca zgłaszając krajową ofertę pracy może wybrać sposób jej realizacji tj. oferta otwarta lub oferta zamknięta.

a)  oferta otwarta polega na upublicznieniu informacji dotyczących nazwy firmy, siedziby i  telefonu

b)  oferta  zamknięta nie zawiera danych takich jak : nazwa firmy, adres czy telefon.

Bezrobotnemu na taką ofertę pracy zostaje wydany przez pośrednika pracy dokument „skierowanie do pracy” o ile zatrudnienie w ramach skierowania byłoby odpowiednią pracą tj.

 

Odpowiednia praca - oznacza to zatrudnienia lub inną pracą zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające   kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

 1. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty  pracy, o ile pracodawca:
 • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:03:30)
Zredagowana przez: Admin (2014-07-21 11:19:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/posrednictwo-pracy/106