Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Plan posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia
Edokumenty Statystyki graficzne

Plan posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia

 PLAN POSIEDZEŃ POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA NA 2016r.

 

14.10.2016 r. - porządek obrad

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec września 2016 r.
 3. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy na koniec września 2016 r.
 4. Podsumowanie działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w okresie czteroletniej kadencji (2013-2016).
 5. Informacja dotycząca organizacji i trybu powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 6. Wolne wnioski.

 

24.05.2016 r.- porządek obrad

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie zmian do planu podziału środków Funduszu Pracy na 2016 r.
 3. Zatwierdzenie planu podziału srodków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań      na  2016 r.
 4. Stan realizacji programów rynku pracy.
 5. Wolne wnioski.

 

10.02.2016r. - porządek obrad

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec stycznia 2016r.
 3. Wydanie opinii w sprawie propozycji podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (i inne zadania fakultatywne) – na rok 2016.
 4. Wydanie opinii w sprawie propozycji planu szkoleń na rok 2016.
 5. Przedstawienie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
 6. Informacja o realizacji zlecania działań aktywizacyjnych.
 7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.
 8. Wolne wnioski.

 

 

PLAN POSIEDZEŃ POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA NA 2015r.

 

09.12.2015r. porządek obrad

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim.
 3. Informacja o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia.
 4. Zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) – nowy instrument rynku pracy.
 5. Program Aktywizacja i Integracja.
 6. Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016.
 7. Wolne wnioski.

 

22.09.2015r. - porządek obrad

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec sierpnia 2015 r.
 3. Informacja o realizacji programów rynku pracy.
 4. Inicjatywa dotycząca zlecenia działań aktywizacyjnych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Wolne wnioski.

 

31.03.2015r. - porządek obrad

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec lutego 2015 r.
 3. Informacja o realizacji programów rynku pracy.
 4. Podjęcie Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie zezwolenia na zawarcie porozumienia o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w powiecie świdwińskim dla bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy.
 6. Wolne wnioski.

 

21.01.2015r. - porządek obrad

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2014 r.
 3. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec grudnia 2014 r.
 4. Przedstawienie zbiorczej informacji o pracodawcach i osobach, z którymi zawarto umowy
  w 2014 r.
 5. Zaopiniowania podziału środków Funduszu Pracy na realizację zadań powiatu w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i wspierania przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy na 2015 r.
 6. Zaopiniowanie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2015 r.
 7. Zaopiniowanie kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2015.
 8. Plany związane z dofinansowaniem programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
  w powiecie świdwińskim na 2015 r.
 9. Zatwierdzenie planu posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia/ Powiatowej Rady Rynku Pracy.

      10. Wolne wnioski.

 

 

 

 

PLAN POSIEDZEŃ POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA NA 2014r.

 

25.03.2014r. - porządek obrad

 

 

 1. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy za rok 2013.
 2. Przedstawienie zbiorczej informacji o pracodawcach i osobach, z którymi zawarto umowy w 2013r.
 3. Aktualna sytuacja rynku pracy w powiecie świdwińskim.
 4. Zaopiniowanie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na realizację zadań powiatu w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i wspierania przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy na 2014r.
 5. Zaopiniowanie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2014r.
 6. Zaopiniowanie kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2014.
 7. Opinia prawna dotycząca nienależnie pobranego świadczenia przez osobę bezrobotną.
 8. Katalog spółdzielni socjalnych powołanych w województwie zachodnioporskim - stan na dzień 31.12.2013r.
 9. Zatwerdzenie planu posiedzeń PRZ na 2014r.
 10. Wolne wnioski.

27.05.2014r. porządek obrad

 

 1. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec kwietnia 2014r.
 2. Inspirowanie przedsięwzięć w powiecie świdwińskim prowadzących do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
 3. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy na koniec kwietnia 2014r.
 4. Aktywizacja zawodowa na nowych zasadach - wsparcie dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych.
 5. Tryb powołania powiatowej rady rynku pracy.
 6. Wolne wnioski.

23.09.2014r. - porządek obrad

 1. Odwołanie ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie Huberta Paprockiego, przedstawiciela Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN.
 2. Wdrożenie noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie.
 3. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec sierpnia 2014r.
 4. Informacja o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia
 5. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy na koniec sierpnia 2014r.
 6. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju.
 7. Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia przez osobę bezrobotną
 8. Wolne wnioski.

 

04.11.2014r. - porządek obrad

 

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia w powiecie świdwińskim.
 3. Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia przez osobę bezrobotną.
 4. Informacja dotycząca powołania powiatowych rad rynku pracy w związku z zakończeniem funkcjonowania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie.
 5. Wolne wnioski.

 

 

 

 

Plan posiedzeń PRZ na 2013r.

 

11.02.2013r. - porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy za rok 2012
 2. Przedstawienie zbiorczej informacji o pracodawcach i osobach z którymi zawarto umowy w 2012r.
 3. Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim.
 4. Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na realizację zadań powiatu w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i wspierania przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy na rok 2013.
 5. Zaopiniowanie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na rok 2013.
 6. Zaopiniowanie kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2013.
 7. Wydanie opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia - kucharz symbol 51201 na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sławoborzu.
 8. Wolne wnioski.

20.03.2013r. - porządek obrad:

 

 1. Stwierdzenie quorum
 2. Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim
 3. Zmiana podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację rynku pracy
 4. Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2013r.
 5. Zaopiniowanie celowości realizacji programów specjalnych po uwzględnieniu liczby osób objętych programem i kryteriów ich wyłonienia, zakładanych rezultatów oraz kosztów realizacji w ramach programów specjalnych skierowanych do:
  - bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko do 6 lat, pn. "Rodzice idą do pracy"

  - osób powyżej 50 roku życia, pn. "Aktywni 50+"
 6. Wydanie opinii w sprawie umorzenia nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
 7. Wolne wnioski

 

18.06.2013r. –  porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum
 2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec maja 2013r.
 3. Inspirowanie przedsięwzięć w powiecie świdwińskim do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
 4. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy na koniec maja 2013r.
 5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie nienależnie pobranego świdczenia przez dwie osoby bezrobotne.
 6. Wolne wnioski.

 16.09.2013r. – porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec sierpnia 2013r.
 3. Informacja o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia.
 4. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy na koniec sierpnia 2013r.
 5. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia przez klienta urzędu pracy.
 6. Wolne wnioski.

 

11.12.2013r. -  porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec listopada 2013r.
 3. Informacja o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia.
 4. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy na koniec listopada 2013r.
 5. Zaopiniowanie wniosków o nienależnie pobrane świadczenia przez dwóch bezrobotnych.
 6. Wolne wnioski.

 

 

Uchwały PRZ

 

2013r.

 

 1. Uchwała Nr 01/03/2013 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zaopiniowania programu specjalnego "Rodzice idą do pracy" przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwinskiego do realizacji w 2013r.

 2. Uchwała Nr 02/03/2013 Powiatowej Rady Zatrudnienia wŚwidwinie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zaopiniowania programu specjalnego "Aktywni 50+" przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2013r.

 

Sprawozdanie za rok 2013

W roku 2013 obyło się pięć posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 11 lutego 2013r., na którym przedstawiono skład PRZ na kadencję 2013 – 2016. Skład PRZ jest następujący:

- Zygmunt Bąk – Organizacja Związkowa – NSZZ „Solidarność,”
- Teresa Kiewro – Organizacja Związkowa – OPZZ,
- Sławomir Koruc – Zastępca Wójta – Urząd Gminy Brzeżno,
- Mirosław Majka – Starosta Świdwiński,
- Zygmunt Maksiak – Zastępca Burmistrza – Urząd Miasta Świdwin,
- Hubert Paprocki – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”,
- Zdzisław Pawelec – Wójt – Urząd Gminy Świdwin,
- Przemysław Piątkowski – Organizacja Pracodawców – Cech Rzemiosł Różnych,
- Mirosław Pierz – Zastępca Burmistrza – Urząd Miejski Połczyn Zdrój,
- Czesława Sobieraj – Sekretarz – Urząd Gminy w Sławoborzu,
- Alicja Tudrujek – Sekretarz – Starostwo Powiatowe w Świdwinie,
- Regina Wiśniewska – Sekretarz – Urząd Gminy Rąbino.
Przewodniczącym Rady został wybrany Starosta Świdwiński Mirosław Majka.

PRZ pozytywnie zaopiniowała:
- sprawozdanie z wykorzystania środków za rok 2012,
- podział środków na realizację zadań w zakresie aktywizacji bezrobotnych i wspierania
  przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy na 2013r.,
- podział środków Funduszu Pracy na zadania fakultatywne,
- propozycje szkoleń na 2013r.,

Drugie posiedzenie PRZ odbyło się 20 marca 2013r. Na posiedzeniu omówiono sytuację bezrobocia w powiecie świdwińskim. Zaproponowano zmiany w podziale środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację rynku pracy. PRZ przyjęła do realizacji podział Środków Funduszu Pracy dostosowany do nowych przeliczeń. Rada pozytywnie zaopiniowała Uchwały odnośnie przystąpienia do realizacji programów specjalnych skierowanych do:
- bezrobotnych rodziców, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, pn. „Rodzice idą do pracy”,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, pn. „Aktywni 50+”.

Rozpatrzono również wniosek bezrobotnego o nienależnie pobrane świadczenie, który został zaopiniowany pozytywnie, tzn. nienależnie pobrane świadczenie zostało umorzone.

18 czerwca 2013r.  po raz trzeci obradowała PRZ. Na posiedzeniu zostały omówione:

- sytuacja na rynku pracy na koniec maja 2013r.
- realizacja programów rynku pracy.

PRZ rozpatrzyła dwa wnioski o nienależnie pobrane świadczenia. Jeden został rozpatrzony pozytywnie, tzn. nienależnie pobrane świadczenie zostało umorzone, drugi został umorzony negatywnie, tj. nienależnie pobrane świadczenie nie zostało umorzone.

16 września 2013r. odbyło się czwarte posiedzenie PRZ, na której omówiono:
- sytuację na rynku pracy na koniec sierpnia 2013r.,
- informację o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia.

PRZ rozpatrzyła wniosek o nienależnie pobrane świadczenie przez bezrobotnego z powiatu świdwińskiego. Dla wydania opinii w tej sprawie niezbędne jest rozpoznanie sytuacji rodzinnej bezrobotnego, stąd decyzję co do umorzenia nienależnie pobranego świadczenia przełożono na następne posiedzenie, po uzyskaniu informacji o sytuacji bytowej rodziny bezrobotnego.

W dniu 11.12.2013r. odbyło się piąte posiedzenie PRZ. Na posiedzeniu rady omówiono:

- sytuację na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec listopada 2013r.,
- informację o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia.

PRZ pozytywnie oceniła racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy. Ponadto rozpatrzyła dwa wnioski bezrobotnych o nienależnie pobrane świadczenia. Rada wydała pozytywną opinię w sprawie jednego wniosku, tzn. wyraziła zgodę na umorzenie nienależnie pobranego świadczenia. Co do drugiego wniosku Rada wydała negatywną opinię, tj. nie wyraziła zgody na umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Uchwały PRZ

 

2012r.

 1. Uchwała Nr 01/02/2012  Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie organizacji programu specjalnego "Szansa na lepsze jutro" przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2012r. - skierowanego do bezrobotnych w wieku do 30 roku życia z terenu powiatu świdwińskiego.
 2. Uchwała Nr 02/02/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie organizacji programu specjalnego"Most łączący pokolenia " przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2012r. - skierowanego do bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatu świdwińskiego.
 3. Uchwała Nr 03/09/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie zaopiniowania zmian w realizacji programu specjalnego "Szansa na lepsze jutro" Przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2012r. - skierowanego do bezrobotnych w wieku do 30 roku życia z terenu powiatu świdwińskiego.
 4. Uchwała Nr 04/09/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie zaopiniowania zmian w realizacji programu specjalnego "Most łączący pokolenia" przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2012r. - skierowanego do bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia w terenu powiatu świdwińskiego.

 

Sprawozdania roczne z działalności PRZ

 

Sprawozdanie za rok 2012.

W roku 2012 obyło się pięć posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 08 lutego 2012r. W wyniku posiedzenia PRZ pozytywnie zaopiniowano:

 1. Propozycje podziału środków Funduszu Pracy na rok 2012.
 2. Kryteria organizowania zatrudnienia subsydiowanego ze środków Funduszu Pracy w roku 2012.
 3. Regulamin przyznawania dotacji oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarcze.
 4. Propozycje kierunków szkoleń na 2012r.
 5. Wniosek bezrobotnego o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie odbyło się w dniu 15 marca 2012r. Celem posiedzenia było podjęcie uchwał odnośnie realizacji programów specjalnych:

 1. Uchwała Nr 01/02/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie organizacji programu specjalnego „Szansa na lepsze jutro” przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2012r. – skierowanego do bezrobotnych w wieku do 30 roku życia z terenu powiatu świdwińskiego.
 2. Uchwała 02/02/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie organizacji programu specjalnego „Most łączący pokolenia” przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2012r. – skierowanego do bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatu świdwińskiego.

 

Trzecie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie odbyło się w dniu 09 maja 2012r.  Celem posiedzenia było zaopiniowanie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w sprawie otwarcia z dniem 01 września 2012r. nowych kierunków kształcenia:

 1. w Technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol 343404
 2. w Zasadniczej Szkole Zawodowej: kucharz – symbol 512001
 3. w Szkole Policealnej:

a)      technik informatyk – symbol 351203

b)      technik administracji – symbol 334306

 

Czwarte posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie odbyło się w dniu 06 września 2012r. W wyniku posiedzenia podjęto dwie uchwały oraz wydano opinię.

 1. Uchwała Nr 03/09/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie zaopiniowania zmian w realizacji programu specjalnego „Szansa na lepsze jutro” przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2012r. – skierowanego do bezrobotnych w wieku do 30 roku życia z terenu powiatu świdwińskiego.
 2. Uchwała 04/09/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie w sprawie zaopiniowania zmian w realizacji programu specjalnego „Most łączący pokolenia” przygotowanego przez Starostę Powiatu Świdwińskiego do realizacji w 2012r. – skierowanego do bezrobotnych w wieku do 50 roku życia z terenu powiatu świdwińskiego.
 3. Zaopiniowano negatywnie wniosek bezrobotnego w sprawie umorzenia nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych.

Piąte posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdwinie odbyło się w dniu 27 listopada 2012r.  PRZ pozytywnie zaopiniowała:

 1. Wydatki ze środków Funduszu Pracy na zadania obligatoryjne, programy dotyczące promocji zatrudnienia oraz inne fakultatywne zadania.
 2. Plan posiedzeń PRZ na rok 2013. W dniu 30 maja 2011r. wydano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia. Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazał do urzędów pracy dokument, pn. „Wytyczne dotyczące standardów stron internetowych urzędów pracy”. Wytyczne zostały opracowane w celu ujednolicenia zawartości informacyjnej i wyglądu graficznego stron internetowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w skali kraju oraz przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opracowanie przedstawia minimalną zawartość informacyjną stron, która może być rozszerzona zgodnie z potrzebami urzędów. Termin dostosowawczy stron internetowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy do wymagań zawartych w tym dokumencie ustalono na dzień 31 grudnia 2013r. W wytycznych określono również, że na stronie internetowej powinna być umieszczona informacja o Powiatowej Radzie Zatrudnienia, w tym skład rady, plan posiedzeń, uchwały oraz sprawozdanie roczne z działalności rady
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-24 20:22:23)
Zredagowana przez: Dorota Tudrujek (2017-01-03 12:26:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/plan-posiedzen-powiatowej-rady-zatrudnienia/174