Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Edokumenty Statystyki graficzne

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy ma 7 dni na rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy oraz zezwolenia
na pracę sezonową, w przypadkach niewymagających dodatkowej weryfikacji.

Składając oświadczenia prosimy o planowanie zatrudnienia
z odpowiednim wyprzedzeniem.


W przeciwnym razie, PUP korzystając z ustawowego prawa, będzie przesuwał termin podjęcia zatrudnienia
na co najmniej jeden dzień,
po dniu wpisania oświadczenia do rejestru.

 

Od 1 stycznia 2018 roku nadal można zatrudniać cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Oświadczenie uprawniać będzie do wykonywania pracy niesezonowej (patrz: zezwolenie na pracę sezonową podklasy PKD). Procedura i zasady zatrudniania na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zmienią się istotnie (patrz:Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń). Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec będzie mógł przepracować 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Oświadczenie będzie dotyczyło konkretnego cudzoziemca, będzie również określało szczegółowo rodzaj powierzanej pracy i warunki jej wykonywania.

 

Urząd Pracy dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę na terenie powiatu świdwińskiego;
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu świdwińskiego;
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu świdwińskiego.

 

Minister określił rozporządzeniem państwa, których obywateli będzie można zatrudniać na podstawie oświadczeń.

 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

  1) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

  2) kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

  3) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy (30 złotych);

  4) Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  5).Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 6 pkt 1-5 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Uwaga: oświadczenia podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

  Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

  • kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);
  • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

   

 

       2. Powiatowy Urząd Pracy dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń

       3. Pracodawca, który zatrudnił cudzoziemca na podstawie oświadczenia zobowiązany jest do poinformowania Powiatowego
           Urzędu Pracy o fakcie podjęcia/ niepodjęcia/ zakończenia pracy przez cudzoziemca

 

Przepisy wprowadzają terminy na załatwienie sprawy dotyczącej oświadczenia.
W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powinno one zostać wpisane do ewidencji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego –
nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia.

W przypadkach określonych w ustawie Starosta będzie wydawał decyzję administracyjną o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji. Będzie to mógł uczynić między innymi jeśli uzna, iż z okoliczności wynika że:

– oświadczenie zostało złożone dla pozoru;

– oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu;

– podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca,
w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

 

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 

UWAGA!!!

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta:

57 1240 3927 1111 0010 7747 2532

Dokonując przelewu jako ODBIORCĘ należy wskazać: Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 3, 78 - 300 Świdwin

W TYTULE wpłaty należy wskazać imię i nazwisko cudzoziemca właściwego dla rejestrowanego oświadczenia.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:28:34)
Zredagowana przez: Joanna Stępniak (2018-07-04 09:00:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/oswiadczenie-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi/136