Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Organizacja szkoleń
Edokumenty Statystyki graficzne

Organizacja szkoleń

 

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych lub ogólnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r. poz.1065 ze zm.) oferuje szkolenia grupowe i wskazane przez bezrobotnego ( indywidualne ).

SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu zwiększenia szansy osobom bezrobotnym na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej.

 

Główne kryteria doboru do szkolenia to:

 • brak kwalifikacji zawodowych,
 • konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowe kryteria doboru do szkolenia to:

 • poziom  i kierunek wykształcenia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności  o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),
 • wcześniejszy  udział w szkoleniu,
 • okres zarejestrowania w urzędzie pracy,
 • uzasadnienie  celowości szkolenia

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany  przysługuje stypendium na zasadach określonych w art. 41  ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) i wynosi: 

 

         120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, pkt 1, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż  150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

   Osoba zakwalifikowana na szkolenie może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia tej osoby zakwalifikowanej na szkolenie nie  może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Nie ukończenie szkolenia z własnej winy skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie do czasu zakończenia szkolenia.

Stypendium szkoleniowe nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje inne stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowanie z Funduszu Pracy.

Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają urząd o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

 

SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ ( INDYWIDUALNE )

 

Osoba bezrobotna może być skierowana na  wskazane przez siebie szkolenie, jeżeli uzasadni  celowość tego szkolenia, np. podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia czy działalności gospodarczej. Koszt takiego szkolenia nie może przekroczyć 300%  przeciętnego wynagrodzenia.

 

I. Zasady finansowania szkolenia  wskazanego przez osobę uprawnioną:

 1. Mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie jako bezrobotne, które spełniają przynajmniej jeden z kryteriów wymienionych wcześniej przy szkoleniach grupowych.
 2. Jeżeli osobie zarejestrowanej jako bezrobotna w urzędzie pracy nie przedstawiono propozycji odpowiedniego zatrudnienia.
 3. Temat szkolenia wskazanego przez bezrobotnego nie może pokrywać się z tematyką szkoleń grupowych organizowanych przez Urząd Pracy w Świdwinie w tym samym okresie.
 4. Osoba bezrobotna może ubiegać się o szkolenie jeżeli uzasadni celowość szkolenia.
 5. Instytucja szkoleniowa realizująca „szkolenie wskazane” musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.
 6. Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
 7. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące.
 8. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie na szkolenie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.
 9. W przypadku przerwania szkolenia z własnej winy następuje utrata statusu osoby bezrobotnej oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją szkolenia przez Urząd Pracy w Świdwinie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia,innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 
 10. W czasie szkolenia osobie bezrobotnej przysługuje prawo do stypendium. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
  Jeżeli w trakcie szkolenia osoba bezrobotna skierowana na to szkolenie podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową  lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. W sprawach związanych z finansowaniem szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.).

 

II. Warunki odbycia szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną

 

Osoba bezrobotna składając wniosek o  sfinansowanie szkolenia wskazanego przez siebie powinna uzasadnić celowość szkolenia, oświadczając że po zakończeniu szkolenia np:

a) podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,

b) rozpocznie własną działalność gospodarczą.

Jeżeli wybiera wariant a) składa, odpowiednio wypełnione formularze:

- "Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną”

- "Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej po zakończeniu szkolenia"

Jeżeli wybiera wariant b)  składa deklarację o zamiarze uruchomienia działalności gospodarczej
z opisem planowanego przedsięwzięcia i zostaje skierowany do doradcy zawodowego, który określi predyspozycje przedsiębiorcze niezbędne do prowadzenia firmy, wydając pisemną opinię.

Podstawą sfinansowania szkolenia jest skierowanie wydane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie.  

 

UWAGA!!!

Brak skierowania w dniu rozpoczęcia szkolenia jest równoznaczne

 z brakiem możliwości pokrycia jego kosztów.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Bożena Wasicionek (2017-07-03 10:29:04)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/organizacja-szkolen/69