Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki bezrobotnych
Edokumenty Statystyki graficzne

Obowiązki bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma obowiązek:

  1. zgłaszać się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym gotowości do podjęcia pracy. W przypadku niestawiennictwa powiadomić powiatowy urząd pracy w okresie do 7 dni od wyznaczonego dnia o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa;
  2. przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  3. poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  4. przedstawić zaświadczenie o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA;
  5. zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł,- (art. 119 ust. 2 ustawy).
  6. powiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany o zmianie miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
  7. składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.
  8. powiadomić powiatowy urząd pracy o zamiarze wyjazdu za granicę lub pozostawanie w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia na okresnie dłuższy niż 10 dni. Bezrobotny nie traci wówczas statusu bezrobotnego. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.
  9. zawiadomić w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:45)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-30 12:36:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/62