Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - PO WER
Edokumenty Statystyki graficzne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - PO WER

Logo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na  rzecz zatrudnienia ludzi młodych


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Wypełniając postanowienia określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) zwane „RODO”, Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iodo@swidwin.praca.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), którego jest  Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
 5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - Powiatowi Świdwińskiemu/ Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świdwinie, z siedzibą  przy ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Lewandowską - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie (ul. Kołobrzeska 3, 78-300 Świdwin) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - …………………………………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia POWER 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Strona dodana przez: Admin (2018-06-04 14:47:12)
Zredagowana przez: Admin (2018-06-20 14:59:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-po-wer/346