Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
Edokumenty Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

Przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli straciłeś pracę na terenie Unii Europejskiej masz możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach obowiązujących w tym państwie.

Jeżeli nie spełniłeś warunków do otrzymania zasiłku w kraju, w którym ostatnio pracowałeś i powróciłeś do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy z zagranicy będzie ustalane na podstawie polskiego ustawodawstwa w przypadku, gdy:

 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia był spełniony na terenie Polski;
 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie był spełniony w Polsce, ale według kryteriów określonych w art. 11 Rozporządzenia 987/2009 - jesteś pracownikiem powracającym i podczas ostatniej pracy za granicą posiadałeś miejsce zamieszkania w Polsce.

W takim przypadku:

 • należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
 • złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy:

1. wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
2. kserokopię dowodu osobistego;
3. oświadczenie o sposobie rozwiązania stosunku pracy
   (załącznik nr 1 do wniosku )
4. oświadczenie o miejscu zamieszkania, jeśli ostatnie państwo pracy najemnej było inne niż Polska (załącznik nr 2 do wniosku -)
5. oświadczenie o okresach zatrudnienia za granicą (załącznik nr 3 do wniosku )

6. zaświadczenie o rejestracji osoby bezrobotnej;
7. dokumenty potwierdzające okresy zaliczane przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych:

 • w przypadku pracy najemnej: świadectwa pracy, umowy zlecenia/umowy o dzieło wraz z rachunkami,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie z ZUS, potwierdzające wysokości podstawy, od której naliczone zostały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 • w przypadku pozostałych okresów: kserokopia książeczki wojskowej, inne zaświadczenia sporządzone w ZUS, itp.

8. dokumenty potwierdzające okresy pracy najemnej lub działalności gospodarczej za granicą:

 • U1 - w przypadku zaznaczenia „Tak" w pkt 3,
 • inne dokumenty - w przypadku zaznaczenia „Nie" w pkt 3.

Bezrobotny ubiegający się w Polsce o prawo do zasiłku musi spełniać wymogi określone do przyznania tego prawa zgodnie z polskim ustawodawstwem. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku w Polsce zalicza się także okresy pracy najemnej oraz prowadzonej działalności w innych krajach UE (zasada sumowania okresów). Okresy takie potwierdzane są na wniosek bezrobotnego na formularzu U1 przez właściwe zagraniczne instytucje. W sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada formularza U1, WUP może wystąpić do zagranicznej instytucji właściwej o potwierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia- w drodze dokumentów SED.


Za dzień udokumentowania okresu uprawniającego do zasiłku należy uznać:

 • dzień złożenia przez bezrobotnego tzw. dokumentu przenośnego U1
 • złożenie dokumentacji przez bezrobotnego, na podstawie której zagraniczna instytucja właściwa potwierdziła okresy zatrudnienia i ubezpieczenia.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:33:19)
Zredagowana przez: Elżbieta Lewandowska (2013-07-11 09:53:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-powracajacych-z-zatrudnienia-w-krajach-ue-eog/52