Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu
Edokumenty Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu

Transfer zasiłku dla osób bezrobotnych do Polski

 

Bezrobotny, który nabył prawo do zasiłku w innym niż Polska kraju UE, ma prawo przyjechać do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać zasiłek w Polsce przez okres od 3 miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy, w wysokości jaka została ustalona przez zagraniczną instytucję właściwą. Przed przyjazdem do Polski bezrobotny powinien zwrócić się o wydanie formularza U2- potwierdzającego zachowanie prawa do zasiłku. Jeśli bezrobotny nie posiada takiego formularza, wojewódzki urząd pracy na pisemną prośbę może zwrócić się bezpośrednio do zagranicznej instytucji właściwej ds. bezrobocia o potwierdzenie wymaganych informacji w drodze tzw. dokumentów SED.

Bezrobotny z prawem do zasiłku, po przyjeździe do Polski w celu poszukiwania pracy:

  • powinien zgłosić się w terminie 7 dni, od dnia wyjazdu, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce powiatowego urzędu pracy w celu rejestracji jako osoba poszukująca pracy;
  • złożyć we właściwym Wojewódzkim Urzędzie Pracy:
  • wniosek o transfer zasiłku

Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu U2 albo dokumentu potwierdzającego transfer zasiłku;

zaświadczenie z PUP o rejestracji, jako osoba poszukująca pracy;

  • kserokopię dokumentu tożsamości.

Osoba poszukująca pracy w Polsce z prawem transferu zasiłku, musi pozostawać w dyspozycji PUP i podlegać procedurom kontrolnym tak jak bezrobotny. Ponadto jest obowiązana informować PUP o każdej okoliczności powodującej zmianę jej sytuacji w zakresie prawa do zasiłku.

Zasiłek dla osoby poszukującej w Polsce pracy nie jest wypłacany przez powiatowy urząd pracy, lecz przez instytucję właściwą
w państwie, z którego transferowany jest zasiłek.

Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą (o ile nie wykorzystano już całego okresu zasiłkowego), bezrobotny powinien powrócić do kraju, w którym nabył prawo do zasiłku najpóźniej ostatniego dnia transferu zasiłku.

Zasadą jest, że transfer zasiłku przysługuje na okres do 3 miesięcy, ale w wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przedłużenie okresu transferu maksymalnie do 6 miesięcy. Aby przedłużyć okres transferu zasiłku, osoba bezrobotna powinna złożyć wniosek o przedłużenie w instytucji, która przyznała jej prawo do zasiłku, przed upływem pierwszych 3 miesięcy transferu. Możliwe jest także złożenie od razu wniosku o transfer zasiłku na 3 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. Bezrobotny chcący przedłużyć okres transferu zasiłku dla bezrobotnych o kolejne 3 miesiące musi uzasadnić, dlaczego nie udało mu się znaleźć pracy w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Celem transferu zasiłku dla bezrobotnych jest bowiem poszukiwanie pracy przez bezrobotnego na terenie kraju, do którego zasiłek jest transferowany. Decyzję w sprawie przedłużenia okresu transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski podejmuje instytucja właściwa w państwie, w którym został przyznany zasiłek i z którego jest on transferowany.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:39:51)
Zredagowana przez: Elżbieta Lewandowska (2013-07-11 09:55:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-poszukujacych-pracy-z-prawem-do-transferu/58