Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
http://pupswidwin.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-ponownej-rejestracji-jako-bezrobotny/51

Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
 2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia; nabyte po pierwszej rejestracji
 3. oryginał ostatniego świadectwa pracy oraz inny dokument niezbędne do ustalenia uprawnień osoby rejestrującej się:
  • po działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miejskiego/ Gminnego, oraz zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z podaniem wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące,
  • po rencie, świadczeniu rehabilitacyjnym, zasiłku chorobowym, macierzyńskim itp. - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru / podstawy wymiaru nie wymaga się w przypadku renty/,
  • w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem każdego miesiąca,
  • po zatrudnieniu na umowę zlecenie - zaświadczenie o okresie tej pracy wraz z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzone składki na ZUS i Fundusz Pracy,
  • po służbie wojskowej - książeczka wojskowa,
 4. dokument o przeciwwskazaniu do określonej pracy, jeżeli osoba rejestrująca się taki posiada;
 5. osoba niepełnosprawna, oprócz w/w dokumentów, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała po I rejestracji