Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Agencje zatrudnienia
Edokumenty Statystyki graficzne

Agencje zatrudnienia

 

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2013. 674 z późn. zm. ) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

 

 1. pośrednictwa pracy polegających w szczególności na:
  • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
  • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
  • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznych, o których mowa w art. 85 ust. 2 cyt. ustawy.
 2. doradztwa personalnego, polegającego w szczególności na:
  • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, w określeniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
  • wskazywaniu źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy,
  • weryfikacji kandydatów pod względem kwalifikacji i predyspozycji.
 3. poradnictwa zawodowego, polegającego w szczególności na:

  • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.
 4. pracy tymczasowej, polegających na zatrudnieniu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

−      jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej   ( Dz. U. 2013. 672  z poźn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 

Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego organem właściwym do prowadzenia w/w rejestru jest Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, działający z upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Informacje dotyczące agencji zatrudnienia dostępne są na stronie www.kraz.praca.gov.pl

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:57:54)
Zredagowana przez: Elżbieta Lewandowska (2013-07-19 09:13:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93