Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 447 197 194 104 3038 1648 609 325
w tym
osoby
poprzednio pracujące 396 171 177 93 2601 1342 607 324
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 6 4 3 90 46 66 34
dotychczas nie pracujące 51 26 17 11 437 306 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 271 115 120 61 1852 998 370 182
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 6 3 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 25 17 12 9 142 88 9 7
Cudzoziemcy - - - - 1 - 1 -
Bez kwalifikacji zawodowych 152 68 54 28 1054 631 152 90
Bez doświadczenia zawodowego 82 42 32 21 638 443 2 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 16 - 16 - 510 - 23
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 398 181 158 84 2611 1443 391 202

W tym

Do 30 roku życia 158 66 59 33 948 591 127 70
Do 25 roku życia 87 37 32 18 496 293 47 20
długotrwale bezrobotne 157 79 76 45 1664 973 18 14
Powyżej 50 roku życia 98 42 41 16 828 327 179 77
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 12 7 4 4 70 37 - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 52 27 21 14 600 502 115 82
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 4 4 1 1
Niepełnosprawni 14 11 3 3 117 61 23 12
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2969 1622 1794 979 558 299
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 447 197 271 115 120 59

z tego

po raz pierwszy 46 23 23 13 4 2
po raz kolejny 401 174 248 102 116 57

z tego

po pracach interwencyjnych 2 1 - - - -
po robotach publicznych 11 2 7 - 3 -
po stażu 10 8 8 7 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 24 2 17 2 6 1
po pracach społecznie użytecznych 13 8 5 4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 378 171 213 96

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 194 104 120 61

z tego

niesubsydiowanej 114 65 68 35

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 2 - - -
pracy sezonowej 85 49 52 27
subsydiowanej 80 39 52 26

z tego

prac interwencyjnych 3 2 1 -
robót publicznych 46 26 33 20
podjęcia działalności gospodarczej 9 3 5 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 12 3 8 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 6 2 2 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 3 2 3 2
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 1 1 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 23 2 17 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 2 1 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 21 18 17 15
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 7 1 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 90 22 36 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 16 11 7 4
podjęcia nauki 1 1 1 1
osiągnięcia wieku emerytalnego 10 6 6 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 2 1 -
innych 10 3 5 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3038 1648 1852 998
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 347 223 193 124

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 925 581 478 290 818 327 1657 975
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 158 66 87 37 98 42 157 79
z tego po raz pierwszy 39 19 33 16 1 1 - -
po raz kolejny 119 47 54 21 97 41 157 79

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 2 - 1 - 5 1 4 1
po stażu 10 8 6 4 - - 2 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 6 - 1 - 2 - 10 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 7 4 11 8
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 132 54 66 32 88 42 150 81

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 59 33 32 18 41 16 76 45

z tego

niesubsydiowanej 42 25 20 12 17 8 44 26
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - - - - - 1 -
w tym pracy sezonowej 30 20 14 9 14 6 31 17
subsydiowanej 17 8 12 6 24 8 32 19
z tego prac interwencyjnych - - - - - - 1 -
robót publicznych 6 4 4 3 21 6 23 16
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 - 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 1 - 1 1 4 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 6 2 5 2 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 3 2 2 1 - - 2 1
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - 1 1 1 1
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 6 - 1 - 2 - 9 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 1 1 - - - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 3 2 2 2 7 6 14 12
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 2 - - - 2 1 4 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 51 12 27 8 15 7 23 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 3 1 1 4 4 8 5
podjęcia nauki 1 1 1 1 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 10 6 9 5
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 2 - -
innych 4 2 2 2 3 - 7 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 2 3 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 948 591 496 293 828 327 1664 973
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 263 172 200 130 29 15 128 99
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 43 18
zatrudnione przy robotach publicznych 152 91
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 195 139
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 224 147
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 18 9
w tym powyżej 60 roku życia 3 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 28 12
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 30 15

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 21 11
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 12 5 52 32
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 2 - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 2 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 3 2