Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 592 282 191 111 3707 1939 738 366
w tym
osoby
poprzednio pracujące 489 223 155 86 3174 1594 737 366
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
12 3 7 3 151 86 114 64
dotychczas nie pracujące 103 59 36 25 533 345 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 322 162 114 63 2138 1129 396 188
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 6 5 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 10 16 6 150 83 8 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 3 2 3 2 19 13 1 1
Cudzoziemcy - - - - 2 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 596 285 172 98 3253 1730 515 258

W tym

Do 25 roku życia 148 73 61 34 651 360 61 30
długotrwale bezrobotne 300 145 61 32 2070 1171 24 12
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 56 X 10 X 554 X 26
Powyżej 50 roku życia 147 62 35 14 1027 430 275 121
Bez kwalifikacji zawodowych 225 111 64 41 1258 712 188 109
Bez doświadczenia zawodowego 156 86 53 31 782 494 1 1
Bez wykształcenia średniego 379 153 86 42 2501 1153 461 188
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 61 51 21 19 467 412 60 51
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 21 - 1 - 126 3 7 -
Niepełnosprawni 21 8 3 3 132 60 21 10
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 2 2 - - 8 8 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3471 1845 2022 1072 719 359
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 592 282 322 162 100 55

z tego

po raz pierwszy 35 14 20 7 7 5
po raz kolejny 557 268 302 155 93 50

z tego

po pracach interwencyjnych 12 6 10 6 6 4
po robotach publicznych 8 3 5 2 - -
po stażu 80 56 52 37 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 118 70 45 37
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 2 2 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 356 188 206 105

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 191 111 114 63

z tego

niesubsydiowanej 164 94 100 55
w tym pracy sezonowej 130 73 83 46
subsydiowanej 27 17 14 8

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 8 5 3 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 15 10 9 5
inne 3 2 1 -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 9 9 4 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 12 6 10 5
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 92 30 50 17
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 17 12 7 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 2 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 10 8 5 4
innych 17 8 11 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3707 1939 2138 1129
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 412 252 226 130

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 621 352 959 404 1904 1091
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 148 73 147 62 300 145
z tego po raz pierwszy 23 6 3 2 X X
po robotach publicznych 125 67 144 60 300 145

W tym

po pracach interwencyjnych 2 2 4 1 4 2
po raz kolejny (od 1990) - - 7 2 1 1
po stażu 57 40 2 1 14 10
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 8 6 48 23 104 61
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 106 58 79 36 134 65

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 61 34 35 14 61 32

z tego

niesubsydiowanej 52 29 31 13 57 31
w tym pracy sezonowej 43 21 24 10 46 24
subsydiowanej 9 5 4 1 4 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 - - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 3 4 1 3 1
inne 2 1 - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 7 7 - - 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 1 7 3 5 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 12 7 - 46 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 3 4 4 8 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 2 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 3 2 4 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 10 8 - -
innych 1 1 10 3 8 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 651 360 1027 430 2070 1171
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 233 140 62 37 139 107
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 36 23
zatrudnione przy robotach publicznych 234 143
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 55 43
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 115 78


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 34 22
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 9 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych 2 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 40 21

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 31 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 13 11 63 34
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 2 2 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 2 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 - 5 1