Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 596 297 297 164 3426 1833 704 353
w tym
osoby
poprzednio pracujące 524 267 277 151 2932 1508 703 353
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
18 13 10 4 161 97 127 77
dotychczas nie pracujące 72 30 20 13 494 325 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 321 155 169 87 1988 1059 372 173
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 1 - - 4 4 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 58 27 15 9 151 85 9 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 7 6 3 23 15 2 2
Cudzoziemcy - - - - 3 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 597 293 247 137 3013 1636 489 248

W tym

Do 25 roku życia 154 73 40 25 629 354 57 28
długotrwale bezrobotne 247 135 132 73 1876 1090 16 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 32 X 18 X 511 X 21
Powyżej 50 roku życia 180 87 60 24 950 412 274 125
Bez kwalifikacji zawodowych 225 127 85 51 1145 667 179 103
Bez doświadczenia zawodowego 133 52 44 30 731 461 1 1
Bez wykształcenia średniego 367 162 175 73 2277 1070 447 183
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 58 48 26 24 432 382 56 47
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 12 - 1 - 106 2 6 -
Niepełnosprawni 26 17 6 3 128 65 26 11
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3 3 1 1 6 6 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3381 1819 1967 1052 688 342
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 596 297 321 155 133 65

z tego

po raz pierwszy 82 39 45 21 10 8
po raz kolejny 514 258 276 134 123 57

z tego

po pracach interwencyjnych 32 15 14 3 13 2
po robotach publicznych 6 - 5 - 3 -
po stażu 21 12 16 9 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 1 1 1 1 1
po pracach społecznie użytecznych 26 19 10 7
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 3 3 3 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 551 283 300 148

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 297 164 169 87

z tego

niesubsydiowanej 167 84 94 43
w tym pracy sezonowej 112 57 65 31
subsydiowanej 130 80 75 44

z tego

prac interwencyjnych 7 6 2 2
robót publicznych 87 52 48 27
podjęcia działalności gospodarczej 8 4 6 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 5 1
inne 20 15 14 11
rozpoczęcie szkolenia 2 1 1 1
rozpoczęcie stażu 9 5 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 40 29 23 19
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 1 1 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 1 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 122 45 65 21
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 21 20 11
podjęcia nauki 4 2 1 1
ukończenia 60/65 lat 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 7 1 3 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 8 6 4 2
innych 15 4 7 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3426 1833 1988 1059
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 438 268 234 138

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 583 338 894 377 1882 1083
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 154 73 180 87 247 135
z tego po raz pierwszy 69 30 8 6 X X
po robotach publicznych 85 43 172 81 247 135

W tym

po pracach interwencyjnych - - 18 4 14 8
po raz kolejny (od 1990) - - 5 - 3 -
po stażu 3 2 10 5 8 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 1 1 - -
po pracach społecznie użytecznych 2 2 4 4 20 13
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - 2 2 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 104 56 124 52 253 128

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 40 25 60 24 132 73

z tego

niesubsydiowanej 29 16 31 14 58 29
w tym pracy sezonowej 22 11 21 10 34 18
subsydiowanej 11 9 29 10 74 44
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - 2 2
robót publicznych 2 1 21 8 56 33
podjęcia działalności gospodarczej - - 3 1 5 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - 2 - 4 2
inne 8 7 3 1 7 5
rozpoczęcia szkolenia - - 1 1 - -
rozpoczęcia stażu 7 4 - - 2 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 3 13 8 29 19
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - 1 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 43 17 18 3 50 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 3 9 6 27 14
podjęcia nauki 4 2 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 3 3 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 5 - 4 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 8 6 - -
innych 3 2 6 - 4 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 629 354 950 412 1876 1090
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 248 149 71 44 139 111
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 89 52
zatrudnione przy robotach publicznych 230 134
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 131 92
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 218 140


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 24 13
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 27 15

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 23 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 26 11 71 34
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -