Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 502 271 247 130 3381 1798 708 354
w tym
osoby
poprzednio pracujące 443 232 233 123 2908 1476 706 354
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
24 14 11 3 171 94 126 73
dotychczas nie pracujące 59 39 14 7 473 322 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 300 162 157 81 1972 1043 391 187
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 6 3 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 40 22 8 4 81 51 6 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15 11 5 2 27 20 3 2
Cudzoziemcy - - - - 4 3 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 499 264 210 105 2942 1611 480 248

W tym

Do 25 roku życia 124 70 33 16 546 309 56 23
długotrwale bezrobotne 214 115 109 58 1876 1066 15 8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 36 X 10 X 505 X 17
Powyżej 50 roku życia 132 62 75 32 893 376 257 115
Bez kwalifikacji zawodowych 153 88 73 40 1095 643 170 97
Bez doświadczenia zawodowego 101 65 29 18 687 455 1 -
Bez wykształcenia średniego 304 134 147 63 2284 1038 444 171
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 47 41 13 11 421 375 55 46
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 3 - 104 3 7 -
Niepełnosprawni 17 10 5 4 123 60 18 7
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3390 1768 1978 1022 695 343
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 502 271 300 162 112 58

z tego

po raz pierwszy 66 36 40 21 12 7
po raz kolejny 436 235 260 141 100 51

z tego

po pracach interwencyjnych 26 13 21 9 8 4
po robotach publicznych 3 2 2 1 - -
po stażu 43 33 30 23 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 21 9 13 4 3 1
po pracach społecznie użytecznych 11 6 5 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 511 241 306 141

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 247 130 157 81

z tego

niesubsydiowanej 175 89 110 54
w tym pracy sezonowej 132 67 85 41
subsydiowanej 72 41 47 27

z tego

prac interwencyjnych 6 4 4 2
robót publicznych 34 17 22 12
podjęcia działalności gospodarczej 2 2 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 6 7 5
inne 20 12 14 8
rozpoczęcie szkolenia 1 - 1 -
rozpoczęcie stażu 10 4 8 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 29 13 17 10
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 1 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 161 55 96 32
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 30 17 12
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 6 4 2 -
innych 8 2 5 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3381 1798 1972 1043
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 404 249 211 125

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 527 287 904 374 1902 1077
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 124 70 132 62 214 115
z tego po raz pierwszy 41 21 9 5 X X
po robotach publicznych 83 49 123 57 214 115

W tym

po pracach interwencyjnych 2 2 11 3 5 3
po raz kolejny (od 1990) 2 1 - - - -
po stażu 8 6 14 8 20 18
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 21 9 17 8
po pracach społecznie użytecznych 1 1 6 1 9 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 98 41 143 60 240 126

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 33 16 75 32 109 58

z tego

niesubsydiowanej 25 11 42 17 80 41
w tym pracy sezonowej 19 8 34 15 60 30
subsydiowanej 8 5 33 15 29 17
z tego prac interwencyjnych - - - - 2 1
robót publicznych 4 2 21 7 14 8
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 3 1 4 2
inne 3 2 9 7 9 6
rozpoczęcia szkolenia - - 1 - 1 -
rozpoczęcia stażu 4 - - - 4 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 1 21 8 11 7
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 53 20 18 5 84 40
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 4 11 8 25 17
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 2 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 6 4 - -
innych - - 5 1 2 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 546 309 893 376 1876 1066
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 191 118 67 41 131 98
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 148 67
zatrudnione przy robotach publicznych 97 45
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 190 126
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 231 151


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 30 10
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 25 9

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 16 7
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 20 12 68 33
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 13 7 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 13 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 3 1