Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 534 252 293 158 4239 2085 948 431
w tym
osoby
poprzednio pracujące 471 210 275 144 3688 1734 948 431
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
51 18 23 6 205 93 152 68
dotychczas nie pracujące 63 42 18 14 551 351 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 297 140 145 83 2462 1193 542 231
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 - 1 1 3 2 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 30 22 18 13 159 94 5 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 10 6 5 21 17 - -
Cudzoziemcy - - - - 3 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 577 276 253 135 3912 1901 742 306

W tym

Do 25 roku życia 122 64 53 25 735 383 73 30
długotrwale bezrobotne 208 110 98 55 2159 1203 22 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 41 X 16 X 581 X 24
Powyżej 50 roku życia 137 62 75 35 1010 368 268 108
Bez kwalifikacji zawodowych 145 74 65 43 1258 682 202 96
Bez doświadczenia zawodowego 106 65 37 23 837 528 - -
Bez wykształcenia średniego 321 116 151 65 2907 1226 585 201
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 63 42 29 24 641 502 83 53
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 18 - 2 - 128 2 - -
Niepełnosprawni 17 4 4 1 143 62 21 9
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 2 2 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4326 2139 2506 1231 981 453
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 534 252 297 140 128 61

z tego

po raz pierwszy 48 20 21 11 12 4
po raz kolejny 486 232 276 129 116 57

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 2 2 2 2
po robotach publicznych 45 19 34 13 7 2
po stażu 79 56 42 31 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 28 9 13 4 10 6
po pracach społecznie użytecznych 11 6 5 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 621 306 341 178

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 293 158 145 83

z tego

niesubsydiowanej 219 122 107 66
w tym pracy sezonowej 160 92 73 47
subsydiowanej 74 36 38 17

z tego

prac interwencyjnych 35 21 18 9
robót publicznych 6 3 6 3
podjęcia działalności gospodarczej 19 8 9 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14 4 5 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 25 9 11 4
rozpoczęcie stażu 51 32 22 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 36 19 29 15
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 3 3 3 3
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 107 30 71 26
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 32 18 18 12
podjęcia nauki 2 - 1 -
ukończenia 60/65 lat 3 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 46 22 28 13
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 9 7 5 3
innych 12 6 6 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4239 2085 2462 1193
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 461 277 245 151

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 776 386 1050 389 2189 1226
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 122 64 137 62 208 110
z tego po raz pierwszy 24 14 13 3 X X
po robotach publicznych 98 50 124 59 208 110

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) 1 - 22 7 20 11
po stażu 30 20 18 11 25 19
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 2 1 - 7 1
po pracach społecznie użytecznych 1 1 6 2 7 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 154 65 177 83 238 133

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 53 25 75 35 98 55

z tego

niesubsydiowanej 42 20 57 27 71 40
w tym pracy sezonowej 29 13 41 20 58 32
subsydiowanej 11 5 18 8 27 15
z tego prac interwencyjnych 8 3 10 5 15 9
robót publicznych - - 2 - 4 3
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - - 4 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 6 3 4 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 2 1 - 6 1
rozpoczęcia stażu 21 12 16 9 20 17
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 15 4 23 15
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - 2 2
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 9 22 7 40 14
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 5 4 4 17 11
podjęcia nauki 1 - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 19 9 27 13 27 15
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 9 7 - -
innych 3 1 5 2 3 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 735 383 1010 368 2159 1203
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 249 149 51 27 135 94
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 78 49
zatrudnione przy robotach publicznych 25 14
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 248 173
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 248 163


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 37 18
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 42 20

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 30 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 35 12 78 33
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 10 5 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 10 5 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 3 1