Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 304 171 147 78 2048 1202 492 279
w tym
osoby
poprzednio pracujące 264 151 138 74 1818 1030 491 279
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 8 2 2 64 41 40 24
dotychczas nie pracujące 40 20 9 4 230 172 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 171 98 85 45 1128 673 286 151
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 1 - - 4 2 2 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 9 6 6 2 24 17 1 1
Cudzoziemcy - - - - 2 1 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 111 64 50 26 699 438 135 86
Bez doświadczenia zawodowego 50 26 17 10 341 262 2 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 32 - 11 - 477 - 30
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 275 155 111 63 1700 1044 328 197

W tym

Do 30 roku życia 115 66 40 17 542 388 88 62
Do 25 roku życia 63 31 24 9 234 157 16 7
długotrwale bezrobotne 96 61 52 38 1038 669 11 4
Powyżej 50 roku życia 70 34 35 19 529 208 165 76
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 7 3 1 1 105 53 4 3
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 64 45 27 17 564 502 114 98
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 9 5 3 2 88 38 13 8
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2039 1175 1121 655 489 274
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 304 171 171 98 61 39

z tego

po raz pierwszy 37 23 20 15 8 6
po raz kolejny 267 148 151 83 53 33

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 3 3 1 1 1 1
po stażu 15 10 8 5 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 16 12 16 12
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 295 144 164 80

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 147 78 85 45

z tego

niesubsydiowanej 105 54 62 31

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 6 2 3 -
pracy sezonowej 97 51 57 30
subsydiowanej 42 24 23 14

z tego

prac interwencyjnych 13 11 6 5
robót publicznych 21 13 15 9
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 - 1 -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 3 3 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 5 3 5 3
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 - 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 88 32 46 15
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 29 17 14 11
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 1 2 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 2 1
innych 12 8 5 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2048 1202 1128 673
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 223 156 115 84

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 519 366 217 143 532 209 1065 681
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 115 66 63 31 70 34 96 61
z tego po raz pierwszy 27 16 20 10 6 5 - -
po raz kolejny 88 50 43 21 64 29 96 61

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - 1 1 1 1
po robotach publicznych - - - - 3 3 1 1
po stażu 7 4 4 2 2 1 5 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 3 1 1 8 4 13 9
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 84 38 43 16 73 35 123 73

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 40 17 24 9 35 19 52 38

z tego

niesubsydiowanej 31 13 19 6 17 7 40 27
z tego podjęcie działalności gospodarczej 3 2 1 - 1 - 2 1
w tym pracy sezonowej 28 11 18 6 16 7 36 25
subsydiowanej 9 4 5 3 18 12 12 11
z tego prac interwencyjnych 2 2 2 2 6 5 6 5
robót publicznych 3 2 1 1 12 7 6 6
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 - 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 1 - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 2 2 - - - - 3 3
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 2 1 4 3
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - 1 - - - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 14 15 6 19 7 34 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 5 3 1 5 4 19 11
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 - -
innych - - - - 4 1 9 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 6 3 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 542 388 234 157 529 208 1038 669
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 134 104 96 71 35 12 97 76
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 163 106
zatrudnione przy robotach publicznych 61 34
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 96 68
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 83 53
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 1
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 13 1
w tym powyżej 60 roku życia 6 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 22 8
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych 6 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 12 3

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 6 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 5 44 21
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 8 6 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 6 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 4 1