Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 297 133 175 78 2418 1307 527 271
w tym
osoby
poprzednio pracujące 274 125 164 75 2172 1131 526 271
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 5 1 1 78 47 51 29
dotychczas nie pracujące 23 8 11 3 246 176 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 163 69 109 48 1394 770 306 158
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 3 1 3 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 16 7 16 7 61 37 2 2
Cudzoziemcy - - - - 2 1 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 108 47 50 24 847 486 134 81
Bez doświadczenia zawodowego 45 21 31 14 396 274 2 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 22 - 8 - 482 - 24
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 267 127 138 64 2051 1162 359 192

W tym

Do 30 roku życia 104 43 69 33 632 398 89 50
Do 25 roku życia 54 21 40 22 280 169 17 6
długotrwale bezrobotne 95 52 48 27 1275 787 8 7
Powyżej 50 roku życia 63 27 33 15 688 259 196 86
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 12 5 3 3 241 127 9 8
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 50 30 24 13 576 492 95 73
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 6 5 - -
Niepełnosprawni 13 7 6 4 94 48 15 8
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2455 1310 1426 779 520 255
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 297 133 163 69 74 40

z tego

po raz pierwszy 32 17 15 6 4 2
po raz kolejny 265 116 148 63 70 38

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 1 1 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 15 3 10 2 2 -
po pracach społecznie użytecznych 2 1 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 334 136 195 78

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 175 78 109 48

z tego

niesubsydiowanej 127 62 82 38

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 4 - 3 -
pracy sezonowej 123 62 79 38
subsydiowanej 48 16 27 10

z tego

prac interwencyjnych 6 3 5 3
robót publicznych 4 1 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 12 5 8 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 13 2 6 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 10 3 3 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 3 2 3 2
rozpoczęcie szkolenia 17 3 11 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 11 6 6 3
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 79 27 39 14
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 31 16 18 9
podjęcia nauki 1 - 1 -
osiągnięcia wieku emerytalnego 7 3 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 - 2 -
innych 8 2 5 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2418 1307 1394 770
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 235 148 127 82

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 663 415 302 183 690 255 1302 796
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 104 43 54 21 63 27 95 52
z tego po raz pierwszy 22 13 14 8 2 1 - -
po raz kolejny 82 30 40 13 61 26 95 52

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu - - - - - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 6 2 2 - 1 1 6 2
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 129 56 72 31 65 23 122 61

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 69 33 40 22 33 15 48 27

z tego

niesubsydiowanej 44 22 31 18 26 13 33 19
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 2 - 1 -
w tym pracy sezonowej 44 22 31 18 24 13 32 19
subsydiowanej 25 11 9 4 7 2 15 8
z tego prac interwencyjnych 4 3 1 1 1 - 2 1
robót publicznych - - - - 1 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 7 3 3 1 2 1 5 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - 3 1 4 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 10 3 5 2 - - 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 3 2 - - - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia 7 2 3 - 1 1 7 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 7 2 5 2 1 1 4 3
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 16 16 6 13 - 33 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 3 5 1 5 3 17 9
podjęcia nauki 1 - 1 - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 7 3 6 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 - - -
innych 3 - 2 - 2 - 6 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 4 4 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 632 398 280 169 688 259 1275 787
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 140 96 101 68 36 10 101 78
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 140 83
zatrudnione przy robotach publicznych 28 17
odbywające szkolenie 5 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 68 48
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 100 63
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 1
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 24 2
w tym powyżej 60 roku życia 11 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 21 9
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 19 7

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 12 4
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 14 5 61 31
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 27 9 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 27 9 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 3 1