Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 247 126 214 118 2105 1203 494 266
w tym
osoby
poprzednio pracujące 219 110 202 112 1880 1028 493 266
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 4 5 3 70 41 43 23
dotychczas nie pracujące 28 16 12 6 225 175 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 132 66 132 72 1187 689 289 149
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - 1 - 2 1 2 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 13 7 8 5 22 14 1 -
Cudzoziemcy 1 1 - - 3 2 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 81 45 59 35 729 440 136 82
Bez doświadczenia zawodowego 45 28 24 13 353 272 2 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 25 - 16 - 481 - 33
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 213 111 160 83 1765 1058 332 193

W tym

Do 30 roku życia 88 47 68 36 547 383 93 62
Do 25 roku życia 46 24 32 18 239 162 19 7
długotrwale bezrobotne 74 39 76 46 1102 706 8 5
Powyżej 50 roku życia 42 21 46 18 537 203 159 72
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 11 8 11 8 250 141 11 10
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 42 30 25 16 566 492 114 93
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 6 5 - -
Niepełnosprawni 5 4 3 1 80 38 12 6
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2236 1272 1276 738 509 265
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 247 126 132 66 68 42

z tego

po raz pierwszy 36 21 12 7 6 4
po raz kolejny 211 105 120 59 62 38

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 1 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 6 3 5 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 378 195 221 115

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 214 118 132 72

z tego

niesubsydiowanej 146 88 87 49

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 2 2 1
pracy sezonowej 143 86 85 48
subsydiowanej 68 30 45 23

z tego

prac interwencyjnych 38 19 28 15
robót publicznych 6 2 4 2
podjęcia działalności gospodarczej 5 1 3 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 5 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 6 3 4 2
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 5 2 1 -
rozpoczęcie szkolenia 3 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 30 21 15 11
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 10 8 9 7
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 5 1 4 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 81 34 44 19
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 20 9 9 4
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - 1 -
innych 10 2 7 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2105 1203 1187 689
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 223 154 116 80

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 582 394 255 167 587 219 1179 758
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 88 47 46 24 42 21 74 39
z tego po raz pierwszy 26 18 19 11 3 1 - -
po raz kolejny 62 29 27 13 39 20 74 39

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 1 1 1 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 3 1 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 115 52 60 28 92 37 151 91

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 68 36 32 18 46 18 76 46

z tego

niesubsydiowanej 49 27 24 14 28 13 52 37
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 - 1 1
w tym pracy sezonowej 49 27 24 14 27 13 51 36
subsydiowanej 19 9 8 4 18 5 24 9
z tego prac interwencyjnych 5 2 2 1 13 4 18 7
robót publicznych - - - - 3 1 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 1 - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 2 - 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 6 3 3 2 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 4 2 2 1 - - 3 1
rozpoczęcia szkolenia 1 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 9 6 8 5 11 7 11 9
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 4 2 7 6
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - 1 - 1 - 2 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 7 14 3 15 5 35 21
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 3 4 2 5 2 12 5
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 - - -
innych - - - - 6 2 4 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 6 2 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 547 383 239 162 537 203 1102 706
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 136 105 99 73 28 8 94 75
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 157 100
zatrudnione przy robotach publicznych 60 22
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 119 82
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 89 58
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 1
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 20 2
w tym powyżej 60 roku życia 11 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 21 7
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 22 8

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 13 3
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 22 13 67 35
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 35 17 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 35 17 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 1 4 1