Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 278 147 145 85 1991 1199 465 273
w tym
osoby
poprzednio pracujące 258 136 131 76 1787 1049 464 272
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 2 2 1 57 34 34 18
dotychczas nie pracujące 20 11 14 9 204 150 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 158 83 76 45 1123 679 277 156
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 15 11 11 7 78 46 3 2
Cudzoziemcy - - - - 2 1 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 103 62 45 31 706 453 143 94
Bez doświadczenia zawodowego 46 27 19 11 344 259 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 18 - 8 - 453 - 24
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 261 147 111 69 1701 1060 310 194

W tym

Do 30 roku życia 85 44 51 30 551 383 91 64
Do 25 roku życia 47 23 30 18 263 172 18 11
długotrwale bezrobotne 100 66 39 31 1024 674 12 8
Powyżej 50 roku życia 77 43 25 16 524 217 146 72
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 10 7 5 3 180 112 7 5
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 44 28 27 17 565 507 104 91
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 3 3 1 1
Niepełnosprawni 8 5 6 4 84 36 17 11
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1980 1184 1098 663 446 260
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 278 147 158 83 87 50

z tego

po raz pierwszy 35 20 16 7 8 2
po raz kolejny 243 127 142 76 79 48

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 - -
po robotach publicznych 4 2 2 1 - -
po stażu 11 9 7 6 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 2 1 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 267 132 133 67

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 145 85 76 45

z tego

niesubsydiowanej 119 67 64 36

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 4 2 3 2
pracy sezonowej 115 65 61 34
subsydiowanej 26 18 12 9

z tego

prac interwencyjnych 1 1 1 1
robót publicznych 2 2 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 8 6 5 4
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 2 3 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 6 4 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 3 3 1 1
rozpoczęcie szkolenia 3 - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 1 1 - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 2 3 2
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 68 23 33 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 25 14 11 8
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 4 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 11 4 6 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1991 1199 1123 679
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 260 180 132 92

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 561 390 273 178 498 200 1020 663
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 85 44 47 23 77 43 100 66
z tego po raz pierwszy 25 14 21 11 3 2 - -
po raz kolejny 60 30 26 12 74 41 100 66

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - 1 1
po robotach publicznych - - - - 3 2 2 2
po stażu 5 3 2 1 4 4 5 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 2 1 1 - - - 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 89 45 50 25 51 26 96 55

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 51 30 30 18 25 16 39 31

z tego

niesubsydiowanej 39 22 22 13 22 13 34 26
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 - - - 2 1
w tym pracy sezonowej 38 22 21 13 22 13 32 25
subsydiowanej 12 8 8 5 3 3 5 5
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - - 1 1
robót publicznych - - - - 1 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 2 1 - - 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - 2 2 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 6 4 5 3 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 2 2 1 1 - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 1 1 - - - - 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 3 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - - - 1 - 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 32 11 18 6 6 2 21 8
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 3 2 1 7 4 16 10
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 4 1 4 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 1 - -
innych - - - - 5 1 9 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 6 7 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 551 383 263 172 524 217 1024 674
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 172 122 132 90 30 13 99 78
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 142 82
zatrudnione przy robotach publicznych 69 43
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 62 49
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 82 52
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 1
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 8 -
w tym powyżej 60 roku życia 4 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 12 7
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 3 2
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 15 9

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 10 6
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 22 11 76 42
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 2 - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 2 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 2 1