Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 354 179 178 81 2327 1336 483 274
w tym
osoby
poprzednio pracujące 308 160 166 72 2057 1144 480 272
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 6 2 1 71 40 45 24
dotychczas nie pracujące 46 19 12 9 270 192 3 2
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 189 90 90 44 1346 766 274 140
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 4 2 1 -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 26 12 10 6 54 32 6 6
Cudzoziemcy 2 1 - - 4 3 2 2
Bez kwalifikacji zawodowych 133 70 50 26 836 514 130 85
Bez doświadczenia zawodowego 73 35 24 13 422 298 4 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 29 - 10 - 486 - 33
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 357 190 142 63 2006 1184 326 194

W tym

Do 30 roku życia 138 68 49 19 652 440 80 59
Do 25 roku życia 82 41 25 11 319 207 27 18
długotrwale bezrobotne 151 98 54 32 1272 801 21 13
Powyżej 50 roku życia 78 36 49 22 627 238 160 70
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 14 7 9 2 148 71 6 5
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 55 38 23 13 596 519 111 89
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 6 6 - -
Niepełnosprawni 18 8 9 3 97 53 20 14
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2291 1294 1317 749 517 282
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 354 179 189 90 60 34

z tego

po raz pierwszy 46 20 24 10 7 5
po raz kolejny 308 159 165 80 53 29

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - 1 - - -
po robotach publicznych 3 2 1 1 1 -
po stażu 26 16 11 7 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 4 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 4 4 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 318 137 160 73

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 178 81 90 44

z tego

niesubsydiowanej 114 55 61 30

w tym

podjęcie działalności gospodarczej - - - -
pracy sezonowej 114 55 61 30
subsydiowanej 64 26 29 14

z tego

prac interwencyjnych 17 8 9 6
robót publicznych 13 8 5 3
podjęcia działalności gospodarczej 10 4 6 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 2 5 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 7 3 2 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 2 - 1 -
inne 7 1 1 -
rozpoczęcie szkolenia 3 - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 6 4 5 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 10 4 5 2
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 64 25 28 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 26 13 10 7
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 1 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 6 2 2 2
innych 16 6 11 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2327 1336 1346 766
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 240 156 133 90

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 613 414 292 189 645 246 1245 772
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 138 68 82 41 78 36 151 98
z tego po raz pierwszy 37 18 31 15 2 X - -
po raz kolejny 101 50 51 26 76 36 151 98

W tym

po pracach interwencyjnych 1 - 1 - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - 1 - 1 1
po stażu 5 3 4 2 8 5 11 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - 1 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 3 3 4 4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 93 36 51 21 96 44 124 69

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 49 19 25 11 49 22 54 32

z tego

niesubsydiowanej 25 10 13 7 36 18 40 23
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym pracy sezonowej 25 10 13 7 36 18 40 23
subsydiowanej 24 9 12 4 13 4 14 9
z tego prac interwencyjnych 2 1 2 1 1 - 2 1
robót publicznych 2 1 1 - 7 4 7 6
podjęcia działalności gospodarczej 5 3 1 1 2 - 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - 1 - 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 7 3 5 2 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - 2 - 1 -
inne 7 1 3 - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 6 4 4 3 - - 3 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 6 2 6 3
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - 1 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 9 17 5 13 7 29 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 2 1 - 8 6 17 10
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 5 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 6 2 - -
innych 4 2 4 2 6 3 8 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 6 4 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 652 440 319 207 627 238 1272 801
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 162 112 118 81 31 9 88 69
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 157 77
zatrudnione przy robotach publicznych 84 42
odbywające szkolenie 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 138 101
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 161 102
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 1
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 49 14
w tym powyżej 60 roku życia 12 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 15 7
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 14 6

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 8 5
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 2 57 26
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 18 8 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 18 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 2 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 3 -