Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 296 147 184 89 1980 1184 446 260
w tym
osoby
poprzednio pracujące 271 135 169 79 1764 1027 446 260
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 3 1 1 52 34 30 19
dotychczas nie pracujące 25 12 15 10 216 157 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 167 75 104 51 1098 663 255 142
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - 2 - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 31 17 9 5 76 42 3 1
Cudzoziemcy - - 1 1 2 1 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 118 61 56 26 698 443 126 82
Bez doświadczenia zawodowego 51 30 27 16 342 255 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 22 - 16 - 450 - 25
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 282 146 133 63 1678 1039 295 186

W tym

Do 30 roku życia 120 55 67 32 561 390 89 65
Do 25 roku życia 81 38 43 19 273 178 16 10
długotrwale bezrobotne 97 58 47 28 1020 663 14 8
Powyżej 50 roku życia 55 25 28 11 498 200 140 68
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 6 6 1 1 79 40 1 1
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 60 40 35 21 562 501 106 94
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 7 3 2 1 91 40 18 12
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2011 1185 1116 675 463 271
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 296 147 167 75 62 30

z tego

po raz pierwszy 56 29 26 11 4 2
po raz kolejny 240 118 141 64 58 28

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - 1 - - -
po stażu 18 12 8 4 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 7 7 7 7
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 327 148 185 87

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 184 89 104 51

z tego

niesubsydiowanej 128 64 75 37

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 - - -
pracy sezonowej 127 64 75 37
subsydiowanej 56 25 29 14

z tego

prac interwencyjnych 20 7 12 5
robót publicznych 14 9 8 6
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 3 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 12 4 3 2
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 4 3 2 1
rozpoczęcie szkolenia 3 - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 4 4 3 3
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 6 5 6 5
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 80 25 46 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 17 10 6 4
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 7 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 1 -
innych 19 12 12 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1980 1184 1098 663
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 256 176 132 91

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 553 389 262 171 513 199 1031 671
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 120 55 81 38 55 25 97 58
z tego po raz pierwszy 45 23 40 20 2 1 - -
po raz kolejny 75 32 41 18 53 24 97 58

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 6 4 4 2 4 2 6 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 3 3 7 7
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 109 51 67 29 70 24 108 66

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 67 32 43 19 28 11 47 28

z tego

niesubsydiowanej 37 19 24 10 20 7 33 21
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym pracy sezonowej 37 19 24 10 20 7 33 21
subsydiowanej 30 13 19 9 8 4 14 7
z tego prac interwencyjnych 8 3 3 2 6 2 5 1
robót publicznych 4 3 2 1 1 1 5 3
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 1 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 1 - - - 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 12 4 11 4 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 4 3 2 2 - - 2 2
rozpoczęcia szkolenia - - - - 1 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 2 2 1 1 - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - - - 1 1 6 5
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - 1 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 31 11 19 6 17 5 31 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 3 2 2 4 2 9 6
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 7 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 1 - -
innych 4 3 2 1 6 2 11 9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 3 3 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 561 390 273 178 498 200 1020 663
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 174 122 133 90 28 12 102 81
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 176 104
zatrudnione przy robotach publicznych 88 50
odbywające szkolenie 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 73 58
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 80 51
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 1
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 8 -
w tym powyżej 60 roku życia 4 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 9 3
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 12 7

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 7 3
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 27 17 67 40
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 22 10 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 22 10 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 2 1