Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2018 Styczeń
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 490 219 174 87 2437 1299 516 259
w tym
osoby
poprzednio pracujące 436 193 161 80 2174 1113 514 258
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
7 3 3 1 76 45 48 28
dotychczas nie pracujące 54 26 13 7 263 186 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 271 131 97 50 1403 761 304 144
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 3 1 3 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 24 14 8 3 75 45 3 3
Cudzoziemcy - - - - 2 1 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 187 90 45 24 848 481 140 85
Bez doświadczenia zawodowego 84 42 21 11 415 286 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 30 - 10 - 489 - 24
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 469 225 135 71 2087 1154 351 180

W tym

Do 30 roku życia 167 70 61 29 667 413 91 48
Do 25 roku życia 96 40 34 16 311 183 21 9
długotrwale bezrobotne 209 116 58 39 1273 779 16 11
Powyżej 50 roku życia 129 53 35 14 665 236 185 78
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 92 51 5 4 224 104 5 4
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 57 42 17 13 574 491 89 71
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 4 2 1 - 9 8 - -
Niepełnosprawni 22 10 4 1 102 53 21 11
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2346 1293 1372 759 513 270
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 490 219 271 131 97 36

z tego

po raz pierwszy 46 21 25 11 4 -
po raz kolejny 444 198 246 120 93 36

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - - -
po stażu 13 11 6 5 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 85 54 50 36
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 399 213 240 129

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 174 87 97 50

z tego

niesubsydiowanej 112 48 68 31

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 1 2 -
pracy sezonowej 109 47 66 31
subsydiowanej 62 39 29 19

z tego

prac interwencyjnych 38 24 16 10
robót publicznych 14 10 7 5
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 3 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 2 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 3 2 2 2
rozpoczęcie szkolenia 1 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 27 21 8 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 56 36 55 36
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 69 26 42 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 26 16 9
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 8 6 4 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 1 1
innych 21 9 15 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2437 1299 1403 761
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 241 150 131 83

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 635 409 299 182 644 238 1244 781
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 167 70 96 40 129 53 209 116
z tego po raz pierwszy 38 18 30 14 3 X - -
po raz kolejny 129 52 66 26 126 53 209 116

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - 1 1
po stażu 12 10 7 6 - - 5 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 5 4 1 - 44 22 78 50
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 130 62 77 34 108 55 180 118

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 61 29 34 16 35 14 58 39

z tego

niesubsydiowanej 40 16 24 9 20 8 37 22
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 - 1 1
w tym pracy sezonowej 40 16 24 9 19 8 36 21
subsydiowanej 21 13 10 7 15 6 21 17
z tego prac interwencyjnych 10 6 4 3 8 3 15 13
robót publicznych 3 3 2 2 7 3 4 3
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 1 - - - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 2 1 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 3 2 2 1 - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia 1 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 18 14 13 9 3 2 10 9
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 2 - - 27 14 47 32
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 9 14 5 13 4 30 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 6 10 4 13 11 16 11
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 8 6 7 5
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 1 - -
innych 8 2 5 - 6 2 11 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 4 7 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 667 413 311 183 665 236 1273 779
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 165 107 119 74 34 9 99 79
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 129 68
zatrudnione przy robotach publicznych 20 15
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 35 27
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 125 79
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 1
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 29 4
w tym powyżej 60 roku życia 12 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 22 9
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 23 10

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 11 5
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 23 11 63 33
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 31 21 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 31 21 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 2 9 4