Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat świdwiński

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 382 178 221 119 2245 1272 477 259
w tym
osoby
poprzednio pracujące 340 154 204 108 1975 1076 472 256
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 7 7 5 72 41 50 26
dotychczas nie pracujące 42 24 17 11 270 196 5 3
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 229 104 144 72 1284 728 276 136
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 - - - 6 2 3 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 44 25 17 10 86 45 5 5
Cudzoziemcy - - 2 2 2 1 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 149 75 73 45 794 492 132 82
Bez doświadczenia zawodowego 85 48 40 28 428 303 6 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 23 - 14 - 495 - 34
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 348 164 176 99 1914 1117 313 172

W tym

Do 30 roku życia 150 72 90 49 646 428 80 51
Do 25 roku życia 99 50 52 30 329 204 27 15
długotrwale bezrobotne 131 70 69 45 1194 759 18 10
Powyżej 50 roku życia 93 41 43 18 589 220 159 68
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 9 6 3 2 87 46 1 1
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 55 32 30 23 575 504 101 80
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 5 5 - -
Niepełnosprawni 9 3 6 3 89 49 16 9
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2272 1310 1307 755 482 262
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 382 178 229 104 81 40

z tego

po raz pierwszy 54 28 31 15 5 4
po raz kolejny 328 150 198 89 76 36

z tego

po pracach interwencyjnych 4 - 1 - - -
po robotach publicznych 7 - 7 - 2 -
po stażu 12 10 11 9 1 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 2 - - -
po pracach społecznie użytecznych 8 5 7 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 409 216 252 131

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 221 119 144 72

z tego

niesubsydiowanej 126 67 80 39

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 2 2 1
pracy sezonowej 123 65 78 38
subsydiowanej 95 52 64 33

z tego

prac interwencyjnych 15 7 9 3
robót publicznych 34 19 30 18
podjęcia działalności gospodarczej 10 4 6 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 4 5 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 8 5 3 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 18 13 11 6
rozpoczęcie szkolenia 6 - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 6 4 6 4
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 67 30 35 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 22 14 12 6
podjęcia nauki 3 2 2 2
osiągnięcia wieku emerytalnego 62 36 37 23
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 2 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 3 2
innych 13 7 7 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2245 1272 1284 728
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 250 149 140 86

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 637 436 313 202 631 245 1241 794
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 150 72 99 50 93 41 131 70
z tego po raz pierwszy 49 26 45 23 2 1 - -
po raz kolejny 101 46 54 27 91 40 131 70

W tym

po pracach interwencyjnych 1 - 1 - 1 - 1 -
po robotach publicznych - - - - 6 - 5 -
po stażu 4 4 1 1 2 1 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 6 4 6 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 134 74 76 44 135 66 178 105

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 90 49 52 30 43 18 69 45

z tego

niesubsydiowanej 48 25 22 11 25 12 40 27
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - - 1 1 - -
w tym pracy sezonowej 47 24 22 11 24 11 40 27
subsydiowanej 42 24 30 19 18 6 29 18
z tego prac interwencyjnych 6 3 4 2 1 1 3 2
robót publicznych 4 2 1 1 14 5 17 11
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 2 - - - 4 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 1 - 3 - 3 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 8 5 6 4 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 18 13 16 12 - - 2 2
rozpoczęcia szkolenia 3 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu - - - - - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 2 - - 2 1 3 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 24 14 14 10 10 2 32 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 2 2 - 10 6 14 10
podjęcia nauki 3 2 3 2 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 62 36 50 27
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 - 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 - -
innych 6 5 3 2 3 1 8 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 6 7 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 646 428 329 204 589 220 1194 759
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 172 107 139 82 33 9 92 74
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 151 70
zatrudnione przy robotach publicznych 98 57
odbywające szkolenie 8 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 108 80
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 151 94
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 1
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 35 7
w tym powyżej 60 roku życia 12 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 15 6
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 16 7

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 8 4
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 24 11 59 32
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 16 8 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 16 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 1 4 1