Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 38187
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3518
Przyznanie statusu bezrobotnego 2500
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2148
Utrata statusu bezrobotnego 2193
Utrata statusu poszukującego pracy 1921
Rejestracja bezrobotnych 7544
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1861
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2416
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3680
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1908
Rejestracja poszukujących pracy 3186
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1610
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1693
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1887
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3747
Prawa bezrobotnych 2526
Prawa poszukujących pracy 2023
Obowiązki bezrobotnych 2364
Obowiązki poszukujących pracy 1929
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7707
Pośrednictwo Pracy 2446
Poradnictwo zawodowe 2221
Organizacja szkoleń 6900
Pożyczka szkoleniowa 1740
Studia podyplomowe 1715
Bon szkoleniowy 1592
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6088
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2059
Staże 5747
Bony stażowe 2080
Prace interwencyjne 3857
Roboty publiczne 2879
Prace społecznie użyteczne 2752
Program Aktywizacji i Integracji 1481
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7185
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 1711
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1831
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 537
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1294
Świadczenia aktywizacyjne 1628
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 1631
Bon zatrudnieniowy 1943
Bon na zasiedlenie 4827
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1749
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1291
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11568
Wysokość świadczeń pieniężnych 5718
Ubezpieczenie zdrowotne 2376
Dodatek aktywizacyjny 5352
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4110
Zwrot kosztów zakwaterowania 2691
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3443
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3659
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1741
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5093
Dokumenty do pobrania 17131
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1832
Agencje zatrudnienia 3065
Akty prawne 2245
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22250
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3623
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1938
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1928
Zgłoszenie oferty pracy 4183
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3097
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2509
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2519
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8145
Pośrednictwo Pracy 2032
Poradnictwo Zawodowe 2087
Organizacja szkoleń 1434
Bon szkoleniowy 1299
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5552
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 870
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1991
Staże 13208
Bon stażowy 2538
Prace interwencyjne 4491
Roboty publiczne 2245
Prace społecznie użyteczne 3487
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 1971
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6293
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2221
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 597
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1292
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 2751
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 1802
Świadczenia aktywizacyjne 1392
Bon zatrudnieniowy 2928
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 4591
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2511
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2193
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3389
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2920
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2870
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6444
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3281
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3692
Zatrudnianie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3564
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy 3170
Dokumenty do pobrania 14156
Inne informacje 2420
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 1591
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 42363
Książka teleadresowa 1545
Komunikacja w języku migowym 2950
Kierownictwo Urzędu Pracy 8374
Lista wydziałów i stanowisk 5441
Dział Finansowo - Księgowy 6309
Dział Ewidencji Bezrobotnych 4770
Dział Administracyjno - Organizacyjny 4330
Filia w Połczynie-Zdroju 45798
Schemat organizacyjny 5177
Regulamin organizacyjny 4819
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5117
Ogłoszenia 8952
Program Aktywizacja i Integracja 1864
Przetargi 11476
Aktualne 13338
Zakończone 2670
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 1910
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3362
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 1975
CAZ 3824
CIS 6882
Programy 4587
Rezerwa Ministra 2011 r. 1113
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1386
Rezerwa Ministra 2012 r. 1078
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1240
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1363
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1075
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1113
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1173
Rezerwa Ministra 2013 r. 1005
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 977
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1001
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1076
Rezerwa Ministra 2014 r. 1127
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 979
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1339
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1243
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 1092
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1108
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1255
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1143
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 1104
Rezerwa Ministra 2015 r. 2663
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 1478
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1474
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 1200
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 1619
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczecgólnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy- Rezerwa Ministra 2015 r. 962
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat - Rezerwa Ministra 2015 984
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy-II Tura-Rezerwa Ministra 2015 r. 484
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat -II Tura - Rezerwa Ministra 2015 616
Rezerwa Ministra 2016 r. 747
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r. 534
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia-Rezerwa Ministra 2016r. 603
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016 r. 1267
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2016 r. 491
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - II Tura - Rezerwa Ministra 2016r. 445
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016r. 602
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych byłych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2016r. 391
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2016r. 372
Rezerwa Ministra 2017 r. 148
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej-Rezerwa Ministra 2017 r. 147
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą - Rezerwa Ministra 2017 r. 92
Program wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2017 r. 113
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2017 r. 68
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną - Rezerwa Ministra 2017 r. 49
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale - Rezerwa Ministra 2017 r. 71
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - Rezerwa Ministra 2017 r. 76
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2017 r. 54
Projekty EFS 4421
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - III" 66
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III)” 133
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (II)” 1022
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II” 917
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim (I)" 1286
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (I)” - 2015 rok 1578
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2014 rok 3815
"Nowa szansa – praca dostępna dla każdego" - 2013 rok 4639
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2012 rok 3919
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2011 rok 2985
Analizy i statystyki 3825
Sprawozdania o rynku pracy 2301
2017 rok 263
2016 rok 746
2015 rok 1490
2014 rok 1956
2013 rok 2209
2012 rok 2196