Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 36752
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3336
Przyznanie statusu bezrobotnego 2336
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2011
Utrata statusu bezrobotnego 2070
Utrata statusu poszukującego pracy 1783
Rejestracja bezrobotnych 7195
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1745
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2283
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3512
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1817
Rejestracja poszukujących pracy 2984
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1517
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1585
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1776
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3533
Prawa bezrobotnych 2383
Prawa poszukujących pracy 1922
Obowiązki bezrobotnych 2224
Obowiązki poszukujących pracy 1831
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7361
Pośrednictwo Pracy 2327
Poradnictwo zawodowe 2123
Organizacja szkoleń 6631
Pożyczka szkoleniowa 1584
Studia podyplomowe 1592
Bon szkoleniowy 1462
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 5941
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1938
Staże 5543
Bony stażowe 1932
Prace interwencyjne 3704
Roboty publiczne 2738
Prace społecznie użyteczne 2620
Program Aktywizacji i Integracji 1355
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6844
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 1606
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1682
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 370
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1169
Świadczenia aktywizacyjne 1470
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 1496
Bon zatrudnieniowy 1816
Bon na zasiedlenie 4538
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1575
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1164
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11183
Wysokość świadczeń pieniężnych 5444
Ubezpieczenie zdrowotne 2205
Dodatek aktywizacyjny 5135
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 3957
Zwrot kosztów zakwaterowania 2511
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3268
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3479
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1613
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4831
Dokumenty do pobrania 16171
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1728
Agencje zatrudnienia 2933
Akty prawne 2130
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21083
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3365
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1810
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1800
Zgłoszenie oferty pracy 3917
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2909
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2335
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2355
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7814
Pośrednictwo Pracy 1921
Poradnictwo Zawodowe 1975
Organizacja szkoleń 1331
Bon szkoleniowy 1203
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5285
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 720
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1841
Staże 12771
Bon stażowy 2394
Prace interwencyjne 4303
Roboty publiczne 2114
Prace społecznie użyteczne 3234
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 1798
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5693
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2073
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 413
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1181
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 2626
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 1665
Świadczenia aktywizacyjne 1284
Bon zatrudnieniowy 2790
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 4372
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2303
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2087
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3239
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2806
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2711
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6061
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3023
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3442
Zatrudnianie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3387
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy 2940
Dokumenty do pobrania 13286
Inne informacje 2289
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 1482
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 40296
Książka teleadresowa 1189
Komunikacja w języku migowym 2790
Kierownictwo Urzędu Pracy 8021
Lista wydziałów i stanowisk 5195
Dział Finansowo - Księgowy 6077
Dział Ewidencji Bezrobotnych 4516
Dział Administracyjno - Organizacyjny 4127
Filia w Połczynie-Zdroju 42609
Schemat organizacyjny 4989
Regulamin organizacyjny 4659
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4624
Ogłoszenia 7010
Program Aktywizacja i Integracja 1710
Przetargi 10250
Aktualne 12976
Zakończone 2505
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 1785
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3208
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 1845
CAZ 3625
CIS 6608
Programy 4376
Rezerwa Ministra 2011 r. 948
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1214
Rezerwa Ministra 2012 r. 934
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1066
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1176
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 928
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 956
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1030
Rezerwa Ministra 2013 r. 880
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 831
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 888
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 930
Rezerwa Ministra 2014 r. 998
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 836
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1222
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1082
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 953
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 964
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1124
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1001
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 964
Rezerwa Ministra 2015 r. 2484
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 1097
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1344
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 1061
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 1283
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczecgólnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy- Rezerwa Ministra 2015 r. 842
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat - Rezerwa Ministra 2015 881
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy-II Tura-Rezerwa Ministra 2015 r. 363
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat -II Tura - Rezerwa Ministra 2015 505
Rezerwa Ministra 2016 r. 602
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r. 415
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia-Rezerwa Ministra 2016r. 444
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016 r. 1093
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2016 r. 359
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - II Tura - Rezerwa Ministra 2016r. 270
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016r. 478
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych byłych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2016r. 276
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2016r. 219
Rezerwa Ministra 2017 r. 41
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej-Rezerwa Ministra 2017 r. 39
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą - Rezerwa Ministra 2017 r. 30
Program wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2017 r. 24
Projekty EFS 4208
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III)” 36
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (II)” 814
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II” 685
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim (I)" 1093
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (I)” - 2015 rok 1412
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2014 rok 3669
"Nowa szansa – praca dostępna dla każdego" - 2013 rok 4306
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2012 rok 3823
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2011 rok 2880
Analizy i statystyki 3631
Sprawozdania o rynku pracy 2156
2017 rok 128
2016 rok 642
2015 rok 1363
2014 rok 1840
2013 rok 2083
2012 rok 2084
2011 rok 2207
Bezrobocie według gmin 2321
2017 rok 142
2016 rok 593
2015 rok 1265
2014 rok 1650
2013 rok 2252
2012 rok 1967
2011 rok 1922
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 461
2016 rok 429
2015 rok 395
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2212
Tryb powołania powiatowej rady rynku pracy 6976
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 133
Plan Posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy 120
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3791
Zadania i cele Powiatowej Rady Zatrudnienia 4611
Plan posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia 7027