Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 45620
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4368
Przyznanie statusu bezrobotnego 3317
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2892
Utrata statusu bezrobotnego 2870
Utrata statusu poszukującego pracy 2590
Rejestracja bezrobotnych 9125
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2480
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3165
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4530
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2632
Rejestracja poszukujących pracy 4231
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2139
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2357
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2539
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4736
Prawa bezrobotnych 3281
Prawa poszukujących pracy 2730
Obowiązki bezrobotnych 3203
Obowiązki poszukujących pracy 2672
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9563
Pośrednictwo Pracy 3100
Poradnictwo zawodowe 2901
Organizacja szkoleń 8314
Pożyczka szkoleniowa 2486
Studia podyplomowe 2548
Bon szkoleniowy 2429
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 7074
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2758
Staże 6999
Bony stażowe 3027
Prace interwencyjne 4882
Roboty publiczne 3674
Prace społecznie użyteczne 3372
Program Aktywizacji i Integracji 2266
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8837
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2410
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2606
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1374
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1908
Świadczenia aktywizacyjne 2446
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 2277
Bon zatrudnieniowy 2794
Bon na zasiedlenie 6453
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2466
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1983
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14072
Wysokość świadczeń pieniężnych 6960
Ubezpieczenie zdrowotne 3225
Dodatek aktywizacyjny 6629
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 5048
Zwrot kosztów zakwaterowania 3576
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RPO WZ 348
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4275
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4502
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2379
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6491
Dokumenty do pobrania 21859
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2419
Agencje zatrudnienia 3912
Akty prawne 3043
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28539
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4682
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2668
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2573
Zgłoszenie oferty pracy 5477
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4052
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3378
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3400
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10501
Pośrednictwo Pracy 2762
Poradnictwo Zawodowe 2764
Organizacja szkoleń 2214
Bon szkoleniowy 2142
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7081
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 2457
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2714
Staże 14896
Bon stażowy 3338
Prace interwencyjne 5511
Roboty publiczne 2990
Prace społecznie użyteczne 4413
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2811
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7314
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 3159
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1596
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1963
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3583
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2780
Świadczenia aktywizacyjne 2125
Bon zatrudnieniowy 3694
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5635
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3539
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3037
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4084
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3613
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3576
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8340
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4772
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5747
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 5579
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1220
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 242
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 309
Pełnomocnictwo 392
Dokumenty do pobrania 18592
Inne informacje 3287
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 2305
Ogłoszenie 537
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 51791
Książka teleadresowa 3494
Komunikacja w języku migowym 3858
Kierownictwo Urzędu Pracy 10027
Lista wydziałów i stanowisk 6780
Dział Finansowo - Księgowy 7537
Dział Ewidencji Bezrobotnych 5892
Dział Administracyjno - Organizacyjny 5534
Filia w Połczynie-Zdroju 61694
Schemat organizacyjny 6382
Regulamin organizacyjny 5813
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6387
Ogłoszenia 17859
Program Aktywizacja i Integracja 2844
Przetargi 15988
Aktualne 15118
Zakończone 3628
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2754
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 4206
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2792
CAZ 4893
CIS 8376
Programy 5892
Rezerwa Ministra 2011 r. 1868
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 2125
Rezerwa Ministra 2012 r. 1814
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1957
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 2163
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1827
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1854
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1888
Rezerwa Ministra 2013 r. 1719
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1645
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1706
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1838
Rezerwa Ministra 2014 r. 1872
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1738
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 2164
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych