Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 37406
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3420
Przyznanie statusu bezrobotnego 2409
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2070
Utrata statusu bezrobotnego 2132
Utrata statusu poszukującego pracy 1843
Rejestracja bezrobotnych 7352
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1805
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2344
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3590
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1857
Rejestracja poszukujących pracy 3069
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1561
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1639
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1834
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3634
Prawa bezrobotnych 2456
Prawa poszukujących pracy 1973
Obowiązki bezrobotnych 2291
Obowiązki poszukujących pracy 1879
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7532
Pośrednictwo Pracy 2386
Poradnictwo zawodowe 2170
Organizacja szkoleń 6748
Pożyczka szkoleniowa 1657
Studia podyplomowe 1654
Bon szkoleniowy 1523
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6010
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1994
Staże 5635
Bony stażowe 2007
Prace interwencyjne 3776
Roboty publiczne 2811
Prace społecznie użyteczne 2690
Program Aktywizacji i Integracji 1412
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7003
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 1650
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1752
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 452
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1233
Świadczenia aktywizacyjne 1552
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 1564
Bon zatrudnieniowy 1877
Bon na zasiedlenie 4669
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1669
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1218
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11337
Wysokość świadczeń pieniężnych 5583
Ubezpieczenie zdrowotne 2294
Dodatek aktywizacyjny 5241
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4025
Zwrot kosztów zakwaterowania 2590
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3352
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3563
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1674
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4961
Dokumenty do pobrania 16631
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1776
Agencje zatrudnienia 2997
Akty prawne 2186
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21649
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3472
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1870
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1855
Zgłoszenie oferty pracy 4032
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2992
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2406
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2429
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7979
Pośrednictwo Pracy 1972
Poradnictwo Zawodowe 2023
Organizacja szkoleń 1385
Bon szkoleniowy 1246
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5434
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 799
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1915
Staże 12968
Bon stażowy 2457
Prace interwencyjne 4388
Roboty publiczne 2178
Prace społecznie użyteczne 3371
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 1893
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6205
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2148
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 492
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1238
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 2685
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 1730
Świadczenia aktywizacyjne 1336
Bon zatrudnieniowy 2852
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 4486
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2393
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2134
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3307
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2859
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2805
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6249
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3157
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3564
Zatrudnianie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3477
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy 3063
Dokumenty do pobrania 13751
Inne informacje 2361
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 1536
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 41267
Książka teleadresowa 1345
Komunikacja w języku migowym 2870
Kierownictwo Urzędu Pracy 8184
Lista wydziałów i stanowisk 5321
Dział Finansowo - Księgowy 6177
Dział Ewidencji Bezrobotnych 4616
Dział Administracyjno - Organizacyjny 4218
Filia w Połczynie-Zdroju 44163
Schemat organizacyjny 5083
Regulamin organizacyjny 4743
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4965
Ogłoszenia 7893
Program Aktywizacja i Integracja 1779
Przetargi 10821
Aktualne 13145
Zakończone 2597
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 1842
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3290
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 1907
CAZ 3727
CIS 6757
Programy 4488
Rezerwa Ministra 2011 r. 1028
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1294
Rezerwa Ministra 2012 r. 998
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1158
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1273
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 994
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1039
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1096
Rezerwa Ministra 2013 r. 935
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 899
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 939
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 993
Rezerwa Ministra 2014 r. 1054
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 900
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1281
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1152
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 1022
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1025
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1185
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1068
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 1030
Rezerwa Ministra 2015 r. 2574
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 1391
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1403
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 1129
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 1534
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczecgólnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy- Rezerwa Ministra 2015 r. 893
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat - Rezerwa Ministra 2015 930
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy-II Tura-Rezerwa Ministra 2015 r. 420
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat -II Tura - Rezerwa Ministra 2015 548
Rezerwa Ministra 2016 r. 675
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r. 476
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia-Rezerwa Ministra 2016r. 516
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016 r. 1185
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2016 r. 424
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - II Tura - Rezerwa Ministra 2016r. 353
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016r. 540
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych byłych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2016r. 326
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2016r. 290
Rezerwa Ministra 2017 r. 91
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej-Rezerwa Ministra 2017 r. 81
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą - Rezerwa Ministra 2017 r. 53
Program wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2017 r. 56
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2017 r. 29
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną - Rezerwa Ministra 2017 r. 23
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale - Rezerwa Ministra 2017 r. 29
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - Rezerwa Ministra 2017 r. 31
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2017 r. 22
Projekty EFS 4316
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - III" 36
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III)” 97
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (II)” 913
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II” 807
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim (I)" 1193
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (I)” - 2015 rok 1493
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2014 rok 3738
"Nowa szansa – praca dostępna dla każdego" - 2013 rok 4566
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2012 rok 3865
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2011 rok 2914
Analizy i statystyki 3729
Sprawozdania o rynku pracy 2231
2017 rok 194
2016 rok 696
2015 rok 1427
2014 rok 1899
2013 rok 2144
2012 rok 2137
2011 rok 2275
Bezrobocie według gmin 2391
2017 rok 198
2016 rok 646
2015 rok 1319
2014 rok 1695