Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 39853
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3708
Przyznanie statusu bezrobotnego 2706
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2342
Utrata statusu bezrobotnego 2345
Utrata statusu poszukującego pracy 2066
Rejestracja bezrobotnych 7913
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1992
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2595
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3863
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2063
Rejestracja poszukujących pracy 3394
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1751
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1829
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2042
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3986
Prawa bezrobotnych 2700
Prawa poszukujących pracy 2193
Obowiązki bezrobotnych 2545
Obowiązki poszukujących pracy 2098
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8108
Pośrednictwo Pracy 2605
Poradnictwo zawodowe 2376
Organizacja szkoleń 7217
Pożyczka szkoleniowa 1894
Studia podyplomowe 1881
Bon szkoleniowy 1772
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6324
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2230
Staże 6039
Bony stażowe 2326
Prace interwencyjne 4056
Roboty publiczne 3071
Prace społecznie użyteczne 2898
Program Aktywizacji i Integracji 1656
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7545
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 1882
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2043
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 790
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1435
Świadczenia aktywizacyjne 1811
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 1793
Bon zatrudnieniowy 2160
Bon na zasiedlenie 5209
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1945
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1466
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12118
Wysokość świadczeń pieniężnych 6038
Ubezpieczenie zdrowotne 2554
Dodatek aktywizacyjny 5646
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4320
Zwrot kosztów zakwaterowania 2905
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3655
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3888
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1882
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5383
Dokumenty do pobrania 18174
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1970
Agencje zatrudnienia 3253
Akty prawne 2415
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23621
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3857
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2106
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2079
Zgłoszenie oferty pracy 4446
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3298
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2687
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2700
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8646
Pośrednictwo Pracy 2182
Poradnictwo Zawodowe 2239
Organizacja szkoleń 1585
Bon szkoleniowy 1459
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5888
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 1096
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2161
Staże 13656
Bon stażowy 2738
Prace interwencyjne 4688
Roboty publiczne 2401
Prace społecznie użyteczne 3748
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2151
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6552
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2429
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 890
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1439
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 2935
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2073
Świadczenia aktywizacyjne 1557
Bon zatrudnieniowy 3119
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 4859
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2736
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2338
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3561
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3082
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3076
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6924
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3584
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4086
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 3868
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 79
Dokumenty do pobrania 15143
Inne informacje 2594
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 1725
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 44584
Książka teleadresowa 1995
Komunikacja w języku migowym 3160
Kierownictwo Urzędu Pracy 8744
Lista wydziałów i stanowisk 5717
Dział Finansowo - Księgowy 6570
Dział Ewidencji Bezrobotnych 5018
Dział Administracyjno - Organizacyjny 4580
Filia w Połczynie-Zdroju 49219
Schemat organizacyjny 5432
Regulamin organizacyjny 5033
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5455
Ogłoszenia 11112
Program Aktywizacja i Integracja 2066
Przetargi 12534
Aktualne 13753
Zakończone 2862
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2087
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3533
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2140
CAZ 4050
CIS 7231
Programy 4819
Rezerwa Ministra 2011 r. 1290
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1589
Rezerwa Ministra 2012 r. 1256
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1442
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1572
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1272
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1306
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1336
Rezerwa Ministra 2013 r. 1170
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1137
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1151
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1250
Rezerwa Ministra 2014 r. 1306
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1128
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1557
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1417
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 1311
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1255
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1423
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1288
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 1247
Rezerwa Ministra 2015 r. 2858
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 1658
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1617
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 1400
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 1814
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczecgólnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy- Rezerwa Ministra 2015 r. 1124
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat - Rezerwa Ministra 2015 1144
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy-II Tura-Rezerwa Ministra 2015 r. 666
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat -II Tura - Rezerwa Ministra 2015 778
Rezerwa Ministra 2016 r. 926
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r. 688
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia-Rezerwa Ministra 2016r. 809
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016 r. 1438
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2016 r. 663
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - II Tura - Rezerwa Ministra 2016r. 634
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016r. 777
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych byłych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2016r. 555
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2016r. 575
Rezerwa Ministra 2017 r. 336
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej-Rezerwa Ministra 2017 r. 299
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą - Rezerwa Ministra 2017 r. 239
Program wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2017 r. 270
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2017 r. 242
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną - Rezerwa Ministra 2017 r. 165
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale - Rezerwa Ministra 2017 r. 232
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - Rezerwa Ministra 2017 r. 237
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2017 r. 192
Projekty EFS 4678
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - III" 218
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III)” 301
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (II)” 1251
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II” 1234
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim (I)" 1518
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (I)” - 2015 rok 1780
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2014 rok 3997
"Nowa szansa – praca dostępna dla każdego" - 2013 rok 4893
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2012 rok 4115
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2011 rok 3187