Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 43606
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4164
Przyznanie statusu bezrobotnego 3151
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2729
Utrata statusu bezrobotnego 2696
Utrata statusu poszukującego pracy 2425
Rejestracja bezrobotnych 8720
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2339
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2979
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4320
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2448
Rejestracja poszukujących pracy 3961
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2024
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2216
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2387
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4487
Prawa bezrobotnych 3097
Prawa poszukujących pracy 2564
Obowiązki bezrobotnych 2982
Obowiązki poszukujących pracy 2507
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9082
Pośrednictwo Pracy 2974
Poradnictwo zawodowe 2735
Organizacja szkoleń 7968
Pożyczka szkoleniowa 2307
Studia podyplomowe 2337
Bon szkoleniowy 2243
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6882
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2606
Staże 6666
Bony stażowe 2871
Prace interwencyjne 4572
Roboty publiczne 3493
Prace społecznie użyteczne 3246
Program Aktywizacji i Integracji 2085
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8376
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2257
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2427
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1200
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1788
Świadczenia aktywizacyjne 2252
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 2157
Bon zatrudnieniowy 2609
Bon na zasiedlenie 6075
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2316
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1867
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13393
Wysokość świadczeń pieniężnych 6712
Ubezpieczenie zdrowotne 2996
Dodatek aktywizacyjny 6316
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4808
Zwrot kosztów zakwaterowania 3371
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RPO WZ 130
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4094
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4313
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2237
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6097
Dokumenty do pobrania 20593
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2333
Agencje zatrudnienia 3706
Akty prawne 2855
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26988
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4399
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2490
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2435
Zgłoszenie oferty pracy 5129
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3833
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3186
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3201
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9929
Pośrednictwo Pracy 2591
Poradnictwo Zawodowe 2603
Organizacja szkoleń 2034
Bon szkoleniowy 1930
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6681
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 1990
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2512
Staże 14521
Bon stażowy 3151
Prace interwencyjne 5267
Roboty publiczne 2805
Prace społecznie użyteczne 4255
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2607
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7069
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2902
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1378
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1822
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3414
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2566
Świadczenia aktywizacyjne 1943
Bon zatrudnieniowy 3525
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5384
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3298
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2916
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3914
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3441
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3472
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7889
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4400
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5277
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 5011
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 873
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 74
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 91
Pełnomocnictwo 129
Dokumenty do pobrania 17496
Inne informacje 3064
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 2138
Ogłoszenie 341
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 49250
Książka teleadresowa 2960
Komunikacja w języku migowym 3671
Kierownictwo Urzędu Pracy 9587
Lista wydziałów i stanowisk 6414
Dział Finansowo - Księgowy 7270
Dział Ewidencji Bezrobotnych 5638
Dział Administracyjno - Organizacyjny 5256
Filia w Połczynie-Zdroju 56457
Schemat organizacyjny 6124
Regulamin organizacyjny 5587
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6146
Ogłoszenia 15199
Program Aktywizacja i Integracja 2624
Przetargi 14679
Aktualne 14698
Zakończone 3397
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2595
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 4000
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2616
CAZ 4660
CIS 8030
Programy 5566
Rezerwa Ministra 2011 r. 1748
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 2016
Rezerwa Ministra 2012 r. 1698
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1834
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 2030
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1703
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1742
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1770
Rezerwa Ministra 2013 r. 1596
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1543
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1551
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1656
Rezerwa Ministra 2014 r. 1753
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1566
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1996
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1863
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 1749
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1670
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1846
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1715
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 1626
Rezerwa