Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 38995
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3620
Przyznanie statusu bezrobotnego 2593
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2239
Utrata statusu bezrobotnego 2266
Utrata statusu poszukującego pracy 1989
Rejestracja bezrobotnych 7723
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1930
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2506
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3774
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1981
Rejestracja poszukujących pracy 3286
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1675
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1756
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1959
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3866
Prawa bezrobotnych 2601
Prawa poszukujących pracy 2102
Obowiązki bezrobotnych 2439
Obowiązki poszukujących pracy 2007
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7906
Pośrednictwo Pracy 2526
Poradnictwo zawodowe 2294
Organizacja szkoleń 7047
Pożyczka szkoleniowa 1819
Studia podyplomowe 1789
Bon szkoleniowy 1669
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6194
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2133
Staże 5879
Bony stażowe 2220
Prace interwencyjne 3942
Roboty publiczne 2967
Prace społecznie użyteczne 2812
Program Aktywizacji i Integracji 1559
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7372
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 1795
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1937
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 668
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1363
Świadczenia aktywizacyjne 1716
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 1712
Bon zatrudnieniowy 2046
Bon na zasiedlenie 5033
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1855
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1391
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11840
Wysokość świadczeń pieniężnych 5893
Ubezpieczenie zdrowotne 2474
Dodatek aktywizacyjny 5492
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4209
Zwrot kosztów zakwaterowania 2782
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3536
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3784
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1803
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5233
Dokumenty do pobrania 17597
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1900
Agencje zatrudnienia 3148
Akty prawne 2313
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22891
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3728
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2010
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1999
Zgłoszenie oferty pracy 4302
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3190
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2596
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2609
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8408
Pośrednictwo Pracy 2107
Poradnictwo Zawodowe 2158
Organizacja szkoleń 1502
Bon szkoleniowy 1373
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5714
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 962
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2072
Staże 13427
Bon stażowy 2635
Prace interwencyjne 4580
Roboty publiczne 2313
Prace społecznie użyteczne 3614
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2070
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6429
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2334
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 747
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1360
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 2836
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 1944
Świadczenia aktywizacyjne 1466
Bon zatrudnieniowy 3019
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 4728
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2631
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2265
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3468
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2997
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2971
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6715
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3408
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3834
Zatrudnianie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3655
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy 3308
Dokumenty do pobrania 14564
Inne informacje 2502
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 1660
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 43506
Książka teleadresowa 1756
Komunikacja w języku migowym 3052
Kierownictwo Urzędu Pracy 8545
Lista wydziałów i stanowisk 5578
Dział Finansowo - Księgowy 6431
Dział Ewidencji Bezrobotnych 4886
Dział Administracyjno - Organizacyjny 4453
Filia w Połczynie-Zdroju 47636
Schemat organizacyjny 5298
Regulamin organizacyjny 4921
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5303
Ogłoszenia 10295
Program Aktywizacja i Integracja 1964
Przetargi 12073
Aktualne 13554
Zakończone 2760
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 1996
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3442
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2052
CAZ 3928
CIS 7047
Programy 4709
Rezerwa Ministra 2011 r. 1202
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1497
Rezerwa Ministra 2012 r. 1164
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1364
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1477
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1180
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1222
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1257
Rezerwa Ministra 2013 r. 1081
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1053
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1069
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1161
Rezerwa Ministra 2014 r. 1218
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1049
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1455
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1336
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 1210
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1182
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1328
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1208
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 1171
Rezerwa Ministra 2015 r. 2750
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 1568
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1541
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 1294
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 1715
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczecgólnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy- Rezerwa Ministra 2015 r. 1039
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat - Rezerwa Ministra 2015 1069
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy-II Tura-Rezerwa Ministra 2015 r. 560
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat -II Tura - Rezerwa Ministra 2015 692
Rezerwa Ministra 2016 r. 838
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r. 610
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia-Rezerwa Ministra 2016r. 706
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016 r. 1347
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2016 r. 576
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - II Tura - Rezerwa Ministra 2016r. 546
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016r. 676
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych byłych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2016r. 457
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2016r. 481
Rezerwa Ministra 2017 r. 246
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej-Rezerwa Ministra 2017 r. 210
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą - Rezerwa Ministra 2017 r. 152
Program wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2017 r. 193
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2017 r. 157
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną - Rezerwa Ministra 2017 r. 90
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale - Rezerwa Ministra 2017 r. 140
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - Rezerwa Ministra 2017 r. 156
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2017 r. 113
Projekty EFS 4545
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - III" 132
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III)” 214
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (II)” 1147
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II” 1086
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim (I)" 1424
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (I)” - 2015 rok 1688
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2014 rok 3919
"Nowa szansa – praca dostępna dla każdego" - 2013 rok 4792
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2012 rok 4026
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2011 rok 3090
Analizy i statystyki 3948
Sprawozdania o rynku pracy 2392
2017 rok 362
2016 rok 821
2015 rok 1576
2014 rok 2035
2013 rok 2299
2012 rok 2279