Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 46503
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4523
Przyznanie statusu bezrobotnego 3434
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3017
Utrata statusu bezrobotnego 3010
Utrata statusu poszukującego pracy 2715
Rejestracja bezrobotnych 9379
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2629
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3296
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4701
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2803
Rejestracja poszukujących pracy 4391
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2279
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2490
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2694
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4875
Prawa bezrobotnych 3399
Prawa poszukujących pracy 2856
Obowiązki bezrobotnych 3373
Obowiązki poszukujących pracy 2807
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9845
Pośrednictwo Pracy 3235
Poradnictwo zawodowe 3020
Organizacja szkoleń 8620
Pożyczka szkoleniowa 2670
Studia podyplomowe 2703
Bon szkoleniowy 2578
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 7286
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2887
Staże 7276
Bony stażowe 3186
Prace interwencyjne 5192
Roboty publiczne 3807
Prace społecznie użyteczne 3543
Program Aktywizacji i Integracji 2409
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9129
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2571
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2789
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1564
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 2026
Świadczenia aktywizacyjne 2601
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 2483
Bon zatrudnieniowy 2947
Bon na zasiedlenie 6727
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2645
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2198
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14377
Wysokość świadczeń pieniężnych 7162
Ubezpieczenie zdrowotne 3561
Dodatek aktywizacyjny 6914
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 5221
Zwrot kosztów zakwaterowania 3728
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RPO WZ 516
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4406
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4652
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2500
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6793
Dokumenty do pobrania 22642
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2554
Agencje zatrudnienia 4055
Akty prawne 3174
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 29938
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4948
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2813
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2705
Zgłoszenie oferty pracy 5730
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4259
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3559
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3594
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10776
Pośrednictwo Pracy 2909
Poradnictwo Zawodowe 2892
Organizacja szkoleń 2356
Bon szkoleniowy 2315
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7413
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 2967
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2863
Staże 15273
Bon stażowy 3541
Prace interwencyjne 5673
Roboty publiczne 3139
Prace społecznie użyteczne 4604
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2992
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7538
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 3378
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1831
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 2114
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3771
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 3006
Świadczenia aktywizacyjne 2273
Bon zatrudnieniowy 3832
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5899
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3812
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3188
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4225
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3770
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3775
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8691
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5079
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 6078
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 6139
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1478
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 447
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 509
Pełnomocnictwo 843
Dokumenty do pobrania 19313
Inne informacje 3454
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 2471
Ogłoszenie 677
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 53106
Książka teleadresowa 3814
Komunikacja w języku migowym 4034
Kierownictwo Urzędu Pracy 10326
Lista wydziałów i stanowisk 7101
Dział Finansowo - Księgowy 7721
Dział Ewidencji Bezrobotnych 6103
Dział Administracyjno - Organizacyjny 5790
Filia w Połczynie-Zdroju 64807
Schemat organizacyjny 6616
Regulamin organizacyjny 5993
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6689
Ogłoszenia 19641
Program Aktywizacja i Integracja 3046
Przetargi 16985
Aktualne 15413
Zakończone 3797
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2945
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 4380
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2976
CAZ 5110
CIS 8695
Programy 6099
Rezerwa Ministra 2011 r. 2025
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 2322
Rezerwa Ministra 2012 r. 1953
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 2146
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 2367
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 2044
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 2044
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 2030
Rezerwa Ministra 2013 r. 1869
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1780
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1862
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 2000
Rezerwa Ministra 2014 r. 2001
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1883
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 2388
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych