Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 44879
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4258
Przyznanie statusu bezrobotnego 3233
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2810
Utrata statusu bezrobotnego 2774
Utrata statusu poszukującego pracy 2500
Rejestracja bezrobotnych 8966
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2410
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3075
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4431
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2536
Rejestracja poszukujących pracy 4097
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2080
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2277
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2452
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4636
Prawa bezrobotnych 3191
Prawa poszukujących pracy 2654
Obowiązki bezrobotnych 3105
Obowiązki poszukujących pracy 2589
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9380
Pośrednictwo Pracy 3057
Poradnictwo zawodowe 2811
Organizacja szkoleń 8165
Pożyczka szkoleniowa 2387
Studia podyplomowe 2444
Bon szkoleniowy 2344
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6968
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2684
Staże 6873
Bony stażowe 2949
Prace interwencyjne 4744
Roboty publiczne 3586
Prace społecznie użyteczne 3309
Program Aktywizacji i Integracji 2177
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8650
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2332
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2516
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1286
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1846
Świadczenia aktywizacyjne 2355
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 2244
Bon zatrudnieniowy 2708
Bon na zasiedlenie 6303
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2389
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1939
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13806
Wysokość świadczeń pieniężnych 6881
Ubezpieczenie zdrowotne 3125
Dodatek aktywizacyjny 6523
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4940
Zwrot kosztów zakwaterowania 3486
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RPO WZ 243
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4184
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4416
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2303
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6325
Dokumenty do pobrania 21438
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2390
Agencje zatrudnienia 3826
Akty prawne 2965
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28041
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4579
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2595
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2509
Zgłoszenie oferty pracy 5351
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3961
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3304
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3304
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10289
Pośrednictwo Pracy 2679
Poradnictwo Zawodowe 2683
Organizacja szkoleń 2124
Bon szkoleniowy 2053
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6871
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 2266
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2612
Staże 14712
Bon stażowy 3236
Prace interwencyjne 5403
Roboty publiczne 2900
Prace społecznie użyteczne 4323
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2705
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7185
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 3055
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1505
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1898
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3508
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2667
Świadczenia aktywizacyjne 2029
Bon zatrudnieniowy 3637
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5485
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3429
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2983
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4000
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3529
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3545
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8179
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4616
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5582
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 5359
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1051
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 157
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 198
Pełnomocnictwo 264
Dokumenty do pobrania 18178
Inne informacje 3185
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 2226
Ogłoszenie 444
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 50925
Książka teleadresowa 3308
Komunikacja w języku migowym 3768
Kierownictwo Urzędu Pracy 9858
Lista wydziałów i stanowisk 6623
Dział Finansowo - Księgowy 7431
Dział Ewidencji Bezrobotnych 5782
Dział Administracyjno - Organizacyjny 5410
Filia w Połczynie-Zdroju 59519
Schemat organizacyjny 6259
Regulamin organizacyjny 5702
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6249
Ogłoszenia 16927
Program Aktywizacja i Integracja 2743
Przetargi 15518
Aktualne 14964
Zakończone 3525
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2672
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 4087
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2695
CAZ 4813
CIS 8255
Programy 5751
Rezerwa Ministra 2011 r. 1831
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 2089
Rezerwa Ministra 2012 r. 1774
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1918
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 2110
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1775
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1812
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1849
Rezerwa Ministra 2013 r. 1669
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1606
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1624
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1730
Rezerwa Ministra 2014 r. 1831
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1635
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 2083