Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 41105
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3836
Przyznanie statusu bezrobotnego 2836
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2451
Utrata statusu bezrobotnego 2439
Utrata statusu poszukującego pracy 2168
Rejestracja bezrobotnych 8118
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2080
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2685
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3967
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2152
Rejestracja poszukujących pracy 3547
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1821
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1918
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2136
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4137
Prawa bezrobotnych 2808
Prawa poszukujących pracy 2299
Obowiązki bezrobotnych 2650
Obowiązki poszukujących pracy 2209
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8419
Pośrednictwo Pracy 2708
Poradnictwo zawodowe 2472
Organizacja szkoleń 7417
Pożyczka szkoleniowa 1997
Studia podyplomowe 2007
Bon szkoleniowy 1892
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6473
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2328
Staże 6185
Bony stażowe 2505
Prace interwencyjne 4193
Roboty publiczne 3188
Prace społecznie użyteczne 2986
Program Aktywizacji i Integracji 1766
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7768
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 1988
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2165
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 913
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1528
Świadczenia aktywizacyjne 1927
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 1891
Bon zatrudnieniowy 2290
Bon na zasiedlenie 5457
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2049
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1570
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12560
Wysokość świadczeń pieniężnych 6241
Ubezpieczenie zdrowotne 2673
Dodatek aktywizacyjny 5836
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4468
Zwrot kosztów zakwaterowania 3031
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3787
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4009
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1968
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5575
Dokumenty do pobrania 18909
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2074
Agencje zatrudnienia 3382
Akty prawne 2537
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24806
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4022
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2210
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2176
Zgłoszenie oferty pracy 4623
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3430
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2815
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2825
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9120
Pośrednictwo Pracy 2284
Poradnictwo Zawodowe 2337
Organizacja szkoleń 1704
Bon szkoleniowy 1586
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6172
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 1371
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2268
Staże 13967
Bon stażowy 2854
Prace interwencyjne 4850
Roboty publiczne 2506
Prace społecznie użyteczne 3915
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2262
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6669
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2541
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1044
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1552
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3046
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2241
Świadczenia aktywizacyjne 1677
Bon zatrudnieniowy 3242
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5023
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2884
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2431
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3660
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3173
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3192
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7272
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3834
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4461
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 4223
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 353
Dokumenty do pobrania 15882
Inne informacje 2721
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 1823
Ogłoszenie 85
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 46006
Książka teleadresowa 2292
Komunikacja w języku migowym 3337
Kierownictwo Urzędu Pracy 8980
Lista wydziałów i stanowisk 5907
Dział Finansowo - Księgowy 6803
Dział Ewidencji Bezrobotnych 5216
Dział Administracyjno - Organizacyjny 4802
Filia w Połczynie-Zdroju 51400
Schemat organizacyjny 5624
Regulamin organizacyjny 5208
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5718
Ogłoszenia 12114
Program Aktywizacja i Integracja 2249
Przetargi 13089
Aktualne 14022
Zakończone 3017
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2234
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3671
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2277
CAZ 4243
CIS 7499
Programy 5064
Rezerwa Ministra 2011 r. 1437
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1713
Rezerwa Ministra 2012 r. 1400
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1556
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1695
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1390
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1437
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1458
Rezerwa Ministra 2013 r. 1303
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1259
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1269
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1376
Rezerwa Ministra 2014 r. 1444
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1257
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1684
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1557
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 1433
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1376
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1550
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1413
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 1368
Rezerwa Ministra 2015 r. 3010
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 1803
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1745
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 1533
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 1934
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczecgólnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy- Rezerwa Ministra 2015 r. 1241
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat - Rezerwa Ministra 2015 1270
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy-II Tura-Rezerwa Ministra 2015 r. 808
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat -II Tura - Rezerwa Ministra 2015 913
Rezerwa Ministra 2016 r. 1068
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r. 801
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia-Rezerwa Ministra 2016r. 940
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016 r. 1575
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2016 r. 795
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - II Tura - Rezerwa Ministra 2016r. 764
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016r. 911
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych byłych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2016r. 680
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2016r. 706
Rezerwa Ministra 2017 r. 472
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej-Rezerwa Ministra 2017 r. 429
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą - Rezerwa Ministra 2017 r. 381
Program wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2017 r. 404
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2017 r. 367
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną - Rezerwa Ministra 2017 r. 283
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale - Rezerwa Ministra 2017 r. 354
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - Rezerwa Ministra 2017 r. 366
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2017 r. 318
Projekty EFS 4914
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - III" 363
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III)” 458
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (II)” 1364
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II” 1388
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim (I)" 1639
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (I)” - 2015 rok 1893
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2014 rok 4124
"Nowa szansa – praca dostępna dla każdego" - 2013 rok 5066
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2012 rok 4232