Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 42688
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4094
Przyznanie statusu bezrobotnego 3094
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2680
Utrata statusu bezrobotnego 2651
Utrata statusu poszukującego pracy 2382
Rejestracja bezrobotnych 8513
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2286
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2902
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4197
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2370
Rejestracja poszukujących pracy 3853
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1969
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2087
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2339
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4427
Prawa bezrobotnych 3036
Prawa poszukujących pracy 2518
Obowiązki bezrobotnych 2897
Obowiązki poszukujących pracy 2431
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8901
Pośrednictwo Pracy 2924
Poradnictwo zawodowe 2697
Organizacja szkoleń 7838
Pożyczka szkoleniowa 2250
Studia podyplomowe 2257
Bon szkoleniowy 2159
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6772
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2565
Staże 6487
Bony stażowe 2798
Prace interwencyjne 4481
Roboty publiczne 3425
Prace społecznie użyteczne 3192
Program Aktywizacji i Integracji 1999
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8210
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2197
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2381
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1142
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1734
Świadczenia aktywizacyjne 2172
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 2094
Bon zatrudnieniowy 2543
Bon na zasiedlenie 5890
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2248
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1813
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13139
Wysokość świadczeń pieniężnych 6602
Ubezpieczenie zdrowotne 2903
Dodatek aktywizacyjny 6182
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4716
Zwrot kosztów zakwaterowania 3284
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RPO WZ 69
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4032
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4241
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2194
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5944
Dokumenty do pobrania 19994
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2273
Agencje zatrudnienia 3620
Akty prawne 2774
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26328
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4311
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2435
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2387
Zgłoszenie oferty pracy 4999
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3733
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3098
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3094
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9725
Pośrednictwo Pracy 2523
Poradnictwo Zawodowe 2553
Organizacja szkoleń 1951
Bon szkoleniowy 1849
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6552
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 1794
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2457
Staże 14377
Bon stażowy 3093
Prace interwencyjne 5156
Roboty publiczne 2739
Prace społecznie użyteczne 4193
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2469
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7019
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2785
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1308
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1755
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3319
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2494
Świadczenia aktywizacyjne 1879
Bon zatrudnieniowy 3479
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5318
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3201
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2646
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3870
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3381
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3430
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7715
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4239
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5003
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 4768
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 747
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 26
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 26
Pełnomocnictwo 31
Dokumenty do pobrania 17013
Inne informacje 2959
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 2007
Ogłoszenie 287
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 48197
Książka teleadresowa 2791
Komunikacja w języku migowym 3608
Kierownictwo Urzędu Pracy 9437
Lista wydziałów i stanowisk 6295
Dział Finansowo - Księgowy 7156
Dział Ewidencji Bezrobotnych 5562
Dział Administracyjno - Organizacyjny 5143
Filia w Połczynie-Zdroju 54847
Schemat organizacyjny 5978
Regulamin organizacyjny 5521
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6079
Ogłoszenia 14148
Program Aktywizacja i Integracja 2533
Przetargi 14199
Aktualne 14523
Zakończone 3321
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2517
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3945
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2525
CAZ 4557
CIS 7920
Programy 5441
Rezerwa Ministra 2011 r. 1688
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1972
Rezerwa Ministra 2012 r. 1654
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1782
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1965
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1651
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1689
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1727
Rezerwa Ministra 2013 r. 1547
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1469
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1500
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1612
Rezerwa Ministra 2014 r. 1697
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1514
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1926
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1803
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 1669
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1599
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1803
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1652
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 1577
Rezerwa Ministra 2015 r. 3289
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 2048
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1964
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 1791
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 2155