Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 46096
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4448
Przyznanie statusu bezrobotnego 3379
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2964
Utrata statusu bezrobotnego 2955
Utrata statusu poszukującego pracy 2659
Rejestracja bezrobotnych 9242
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2565
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3239
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4621
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2715
Rejestracja poszukujących pracy 4316
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2210
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2426
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2625
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4819
Prawa bezrobotnych 3354
Prawa poszukujących pracy 2793
Obowiązki bezrobotnych 3289
Obowiązki poszukujących pracy 2745
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9731
Pośrednictwo Pracy 3175
Poradnictwo zawodowe 2968
Organizacja szkoleń 8471
Pożyczka szkoleniowa 2594
Studia podyplomowe 2628
Bon szkoleniowy 2513
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 7193
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2828
Staże 7154
Bony stażowe 3099
Prace interwencyjne 5058
Roboty publiczne 3744
Prace społecznie użyteczne 3475
Program Aktywizacji i Integracji 2342
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9013
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2493
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2706
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1480
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1976
Świadczenia aktywizacyjne 2536
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 2381
Bon zatrudnieniowy 2878
Bon na zasiedlenie 6602
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2561
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2096
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14241
Wysokość świadczeń pieniężnych 7080
Ubezpieczenie zdrowotne 3377
Dodatek aktywizacyjny 6781
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 5133
Zwrot kosztów zakwaterowania 3656
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RPO WZ 436
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4352
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4577
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2453
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6669
Dokumenty do pobrania 22281
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2499
Agencje zatrudnienia 3984
Akty prawne 3115
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28964
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4826
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2754
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2649
Zgłoszenie oferty pracy 5614
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4158
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3483
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3507
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10650
Pośrednictwo Pracy 2844
Poradnictwo Zawodowe 2839
Organizacja szkoleń 2295
Bon szkoleniowy 2246
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7249
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 2708
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2794
Staże 15123
Bon stażowy 3436
Prace interwencyjne 5600
Roboty publiczne 3067
Prace społecznie użyteczne 4528
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2902
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7439
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 3280
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1721
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 2046
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3686
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2914
Świadczenia aktywizacyjne 2210
Bon zatrudnieniowy 3775
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5771
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3663
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3116
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4162
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3704
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3682
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8533
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4941
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5934
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 5870
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1358
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 363
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 424
Pełnomocnictwo 567
Dokumenty do pobrania 19013
Inne informacje 3382
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 2404
Ogłoszenie 611
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 52519
Książka teleadresowa 3673
Komunikacja w języku migowym 3945
Kierownictwo Urzędu Pracy 10193
Lista wydziałów i stanowisk 6955
Dział Finansowo - Księgowy 7643
Dział Ewidencji Bezrobotnych 6002
Dział Administracyjno - Organizacyjny 5665
Filia w Połczynie-Zdroju 63380
Schemat organizacyjny 6511
Regulamin organizacyjny 5910
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6556
Ogłoszenia 18824
Program Aktywizacja i Integracja 2952
Przetargi 16520
Aktualne 15280
Zakończone 3725
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2853
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 4301
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2891
CAZ 5013
CIS 8552
Programy 6003
Rezerwa Ministra 2011 r. 1953
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 2235
Rezerwa Ministra 2012 r. 1894
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 2063
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 2269
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1946
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1951
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1967
Rezerwa Ministra 2013 r. 1806
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1721
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1786
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1928
Rezerwa Ministra 2014 r. 1943
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1814
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 2280
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych