Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 41997
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3998
Przyznanie statusu bezrobotnego 3001
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2596
Utrata statusu bezrobotnego 2572
Utrata statusu poszukującego pracy 2302
Rejestracja bezrobotnych 8354
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2195
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2811
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4102
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2281
Rejestracja poszukujących pracy 3735
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1898
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2015
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2264
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4306
Prawa bezrobotnych 2943
Prawa poszukujących pracy 2433
Obowiązki bezrobotnych 2785
Obowiązki poszukujących pracy 2349
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8698
Pośrednictwo Pracy 2833
Poradnictwo zawodowe 2612
Organizacja szkoleń 7657
Pożyczka szkoleniowa 2144
Studia podyplomowe 2164
Bon szkoleniowy 2048
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6659
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2477
Staże 6361
Bony stażowe 2713
Prace interwencyjne 4364
Roboty publiczne 3325
Prace społecznie użyteczne 3112
Program Aktywizacji i Integracji 1906
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8039
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2108
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2307
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1054
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1658
Świadczenia aktywizacyjne 2071
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 2015
Bon zatrudnieniowy 2443
Bon na zasiedlenie 5672
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2172
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1713
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12899
Wysokość świadczeń pieniężnych 6459
Ubezpieczenie zdrowotne 2809
Dodatek aktywizacyjny 6037
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4608
Zwrot kosztów zakwaterowania 3182
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3948
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4156
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2109
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5763
Dokumenty do pobrania 19570
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2192
Agencje zatrudnienia 3529
Akty prawne 2677
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 25640
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4185
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2352
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2308
Zgłoszenie oferty pracy 4860
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3619
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2996
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2986
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9437
Pośrednictwo Pracy 2427
Poradnictwo Zawodowe 2458
Organizacja szkoleń 1847
Bon szkoleniowy 1743
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6407
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 1602
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2382
Staże 14219
Bon stażowy 2999
Prace interwencyjne 5039
Roboty publiczne 2644
Prace społecznie użyteczne 4101
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2381
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6917
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2680
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1209
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1679
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3205
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2412
Świadczenia aktywizacyjne 1794
Bon zatrudnieniowy 3387
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5206
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3075
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2558
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3784
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3294
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3344
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7535
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4072
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4760
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 4504
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 563
Dokumenty do pobrania 16471
Inne informacje 2864
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 1929
Ogłoszenie 196
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 47143
Książka teleadresowa 2594
Komunikacja w języku migowym 3502
Kierownictwo Urzędu Pracy 9271
Lista wydziałów i stanowisk 6146
Dział Finansowo - Księgowy 7019
Dział Ewidencji Bezrobotnych 5431
Dział Administracyjno - Organizacyjny 5004
Filia w Połczynie-Zdroju 53158
Schemat organizacyjny 5827
Regulamin organizacyjny 5397
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5974
Ogłoszenia 13197
Program Aktywizacja i Integracja 2429
Przetargi 13728
Aktualne 14318
Zakończone 3197
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2405
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3843
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2423
CAZ 4424
CIS 7744
Programy 5286
Rezerwa Ministra 2011 r. 1582
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1866
Rezerwa Ministra 2012 r. 1555
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1691
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1858
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1545
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1592
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1627
Rezerwa Ministra 2013 r. 1449
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1382
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1404
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1517
Rezerwa Ministra 2014 r. 1599
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1407
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1827
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1701
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 1576
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1498
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1700
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 1552
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 1496
Rezerwa Ministra 2015 r. 3173
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 1945
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1881
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 1681
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 2063
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczecgólnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy- Rezerwa Ministra 2015 r. 1387
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat - Rezerwa Ministra 2015 1408
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy-II Tura-Rezerwa Ministra 2015 r. 972
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat -II Tura - Rezerwa Ministra 2015 1075
Rezerwa Ministra 2016 r. 1217
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r. 920
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia-Rezerwa Ministra 2016r. 1090
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016 r. 1715
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2016 r. 941
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - II Tura - Rezerwa Ministra 2016r. 923
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016r. 1080
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych byłych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2016r. 823
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2016r. 861
Rezerwa Ministra 2017 r. 620
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej-Rezerwa Ministra 2017 r. 559
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą - Rezerwa Ministra 2017 r. 518
Program wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2017 r. 549
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2017 r. 518
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną - Rezerwa Ministra 2017 r. 422
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale - Rezerwa Ministra 2017 r. 492
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - Rezerwa Ministra 2017 r. 500
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2017 r. 465
Projekty EFS 5143
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim IV" - 2018 rok 50
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III)” - 2018 rok 108
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - III" 510
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (III)” - 2017 rok 649
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (II)” 1550
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II” 1590
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim (I)" 1781
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (I)” - 2015 rok 2044