Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 35970
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3242
Przyznanie statusu bezrobotnego 2266
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1948
Utrata statusu bezrobotnego 2008
Utrata statusu poszukującego pracy 1725
Rejestracja bezrobotnych 6985
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1706
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2223
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3431
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1795
Rejestracja poszukujących pracy 2866
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1478
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1530
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1736
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3439
Prawa bezrobotnych 2313
Prawa poszukujących pracy 1877
Obowiązki bezrobotnych 2169
Obowiązki poszukujących pracy 1784
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7162
Pośrednictwo Pracy 2261
Poradnictwo zawodowe 2055
Organizacja szkoleń 6483
Pożyczka szkoleniowa 1520
Studia podyplomowe 1519
Bon szkoleniowy 1406
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 5885
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1888
Staże 5435
Bony stażowe 1877
Prace interwencyjne 3623
Roboty publiczne 2687
Prace społecznie użyteczne 2559
Program Aktywizacji i Integracji 1305
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6624
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 1557
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1617
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 316
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1118
Świadczenia aktywizacyjne 1402
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 1442
Bon zatrudnieniowy 1744
Bon na zasiedlenie 4353
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1501
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1115
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10937
Wysokość świadczeń pieniężnych 5270
Ubezpieczenie zdrowotne 2140
Dodatek aktywizacyjny 5013
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 3885
Zwrot kosztów zakwaterowania 2450
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3176
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3414
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1558
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4700
Dokumenty do pobrania 15682
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1683
Agencje zatrudnienia 2847
Akty prawne 2070
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20406
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3254
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1748
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1741
Zgłoszenie oferty pracy 3799
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2815
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2271
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2298
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7634
Pośrednictwo Pracy 1884
Poradnictwo Zawodowe 1928
Organizacja szkoleń 1274
Bon szkoleniowy 1162
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5171
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 655
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1781
Staże 12541
Bon stażowy 2297
Prace interwencyjne 4224
Roboty publiczne 2057
Prace społecznie użyteczne 3108
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 1721
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5544
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1984
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 348
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1125
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 2572
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 1605
Świadczenia aktywizacyjne 1236
Bon zatrudnieniowy 2717
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 4224
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2215
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2041
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3174
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2746
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2643
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 5843
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2909
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3339
Zatrudnianie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3318
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy 2839
Dokumenty do pobrania 12819
Inne informacje 2211
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 1423
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 39189
Książka teleadresowa 981
Komunikacja w języku migowym 2720
Kierownictwo Urzędu Pracy 7871
Lista wydziałów i stanowisk 5048
Dział Finansowo - Księgowy 5891
Dział Ewidencji Bezrobotnych 4379
Dział Administracyjno - Organizacyjny 4025
Filia w Połczynie-Zdroju 40889
Schemat organizacyjny 4878
Regulamin organizacyjny 4584
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4382
Ogłoszenia 5952
Program Aktywizacja i Integracja 1621
Przetargi 9614
Aktualne 12790
Zakończone 2429
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 1730
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 3140
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 1793
CAZ 3548
CIS 6456
Programy 4261
Rezerwa Ministra 2011 r. 868
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 1140
Rezerwa Ministra 2012 r. 866
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 987
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 1116
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 877
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 900
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 929
Rezerwa Ministra 2013 r. 830
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 769
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 830
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 867
Rezerwa Ministra 2014 r. 935
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 785
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1162
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 1016
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną – Rezerwa Ministra 2014 r. 896
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2014 r. 872
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy - Rezerwa Ministra 2014 r. 1064
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy- II tura - Rezerwa Ministra 2014 r. 939
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat - Rezerwa Ministra 2014 r. 907
Rezerwa Ministra 2015 r. 2381
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia - Rezerwa Ministra 2015 r. 1004
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2015 r. 1281
Program aktywizacja i integracja - Rezerwa Ministra 2015 r. 983
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r. 1198
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczecgólnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy- Rezerwa Ministra 2015 r. 788
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat - Rezerwa Ministra 2015 827
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy-II Tura-Rezerwa Ministra 2015 r. 297
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat -II Tura - Rezerwa Ministra 2015 460
Rezerwa Ministra 2016 r. 526
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r. 321
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia-Rezerwa Ministra 2016r. 367
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016 r. 1016
Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - Rezerwa Ministra 2016 r. 288
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - II Tura - Rezerwa Ministra 2016r. 201
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy - Rezerwa Ministra 2016r. 400
Program aktywizacji zawdodowej osób bezrobotnych byłych opiekunów osób niepełnosprawnych - Rezerwa Ministra 2016r. 195
Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia - Rezerwa Ministra 2016r. 151
Projekty EFS 4109
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (II)” 706
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II” 609
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim (I)" 1017
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdwińskim (I)” - 2015 rok 1350
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2014 rok 3581
"Nowa szansa – praca dostępna dla każdego" - 2013 rok 4179
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2012 rok 3646
„Nowa szansa - praca dostępna dla każdego” – 2011 rok 2821
Analizy i statystyki 3508
Sprawozdania o rynku pracy 2075
2017 rok 63
2016 rok 578
2015 rok 1303
2014 rok 1780
2013 rok 2030
2012 rok 2043
2011 rok 2150
Bezrobocie według gmin 2238
2017 rok 83
2016 rok 541
2015 rok 1202
2014 rok 1602
2013 rok 2194
2012 rok 1924
2011 rok 1879
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 390
2016 rok 366
2015 rok 334
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2124
Tryb powołania powiatowej rady rynku pracy 6782
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 90
Plan Posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy 74
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3707
Zadania i cele Powiatowej Rady Zatrudnienia 4487
Plan posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia 6910
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 7424
Przydatne linki 2823
Ankieta oceniająca pracę Urzędu 2851