Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Edokumenty Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 44252
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4221
Przyznanie statusu bezrobotnego 3197
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2773
Utrata statusu bezrobotnego 2739
Utrata statusu poszukującego pracy 2458
Rejestracja bezrobotnych 8850
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2382
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3032
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4370
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2495
Rejestracja poszukujących pracy 4031
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2049
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2251
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2419
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4558
Prawa bezrobotnych 3143
Prawa poszukujących pracy 2613
Obowiązki bezrobotnych 3039
Obowiązki poszukujących pracy 2549
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9219
Pośrednictwo Pracy 3015
Poradnictwo zawodowe 2770
Organizacja szkoleń 8048
Pożyczka szkoleniowa 2349
Studia podyplomowe 2389
Bon szkoleniowy 2293
Analiza efektywności i skuteczności szkoleń 6919
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2640
Staże 6773
Bony stażowe 2917
Prace interwencyjne 4633
Roboty publiczne 3536
Prace społecznie użyteczne 3283
Program Aktywizacji i Integracji 2119
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8499
Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2293
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2466
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 1239
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1816
Świadczenia aktywizacyjne 2305
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 2202
Bon zatrudnieniowy 2657
Bon na zasiedlenie 6195
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 2350
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1897
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13606
Wysokość świadczeń pieniężnych 6808
Ubezpieczenie zdrowotne 3044
Dodatek aktywizacyjny 6423
Zwrot kosztów przejazdu zmiejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia 4872
Zwrot kosztów zakwaterowania 3434
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RPO WZ 179
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4142
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4364
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2272
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6204
Dokumenty do pobrania 21031
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2362
Agencje zatrudnienia 3759
Akty prawne 2904
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27572
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4494
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2555
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2474
Zgłoszenie oferty pracy 5234
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3893
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3252
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3249
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10121
Pośrednictwo Pracy 2632
Poradnictwo Zawodowe 2642
Organizacja szkoleń 2074
Bon szkoleniowy 1994
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6774
Priorytety wydatkowania środków oraz wykaz zawodów deficytowych na rok 2018 2105
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2560
Staże 14618
Bon stażowy 3200
Prace interwencyjne 5325
Roboty publiczne 2849
Prace społecznie użyteczne 4288
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2651
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7116
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2960
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1440
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy 1861
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 3464
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy 2622
Świadczenia aktywizacyjne 1985
Bon zatrudnieniowy 3583
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 5427
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3355
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2953
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3947
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3478
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3512
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8034
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4510
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5442
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 5181
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 959
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 112
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 149
Pełnomocnictwo 198
Dokumenty do pobrania 17851
Inne informacje 3116
Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy 2184
Ogłoszenie 385
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 50111
Książka teleadresowa 3117
Komunikacja w języku migowym 3719
Kierownictwo Urzędu Pracy 9711
Lista wydziałów i stanowisk 6504
Dział Finansowo - Księgowy 7343
Dział Ewidencji Bezrobotnych 5703
Dział Administracyjno - Organizacyjny 5330
Filia w Połczynie-Zdroju 57942
Schemat organizacyjny 6192
Regulamin organizacyjny 5643
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6195
Ogłoszenia 16009
Program Aktywizacja i Integracja 2689
Przetargi 15073
Aktualne 14824
Zakończone 3465
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 2636
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 4042
Dostawa kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej-informacji wraz z usługami dodatkowymi 2656
CAZ 4735
CIS 8136
Programy 5656
Rezerwa Ministra 2011 r. 1786
"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r. 2050
Rezerwa Ministra 2012 r. 1736
„Reaktywacja zawodowa” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1874
„Szansa na lepsze jutro” program specjalny realizowany w 2012 r. 2066
„Most łączący pokolenia” – program specjalny realizowany w 2012 r. 1738
„Kierunek praca” – Rezerwa Ministra 2012 r. 1770
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2012 r. 1807
Rezerwa Ministra 2013 r. 1628
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r. 1576
Program aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Rezerwa Ministra 2013 r. 1585
Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w 2013 r. 1694
Rezerwa Ministra 2014 r. 1787
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych - Rezerwa Ministra 2014 r. 1602
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - Rezerwa Ministra 2014 r. 2032
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po