PROSZĘ PODAĆ DANE W CELU WERYFIKACJI

Imię i nazwisko: *
Podaj dwie pierwsze i dwie ostatnie cyfry PESEL: *
Adres e-mail:

WYBIERZ DOKUMENT DO WYSŁANIA

UZUPEŁNIJ DOKUMENT

Informuję, iż w miesiącu 2019.r uzyskałem(am) przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj.
Informuje, iż od dnia podjąłem (ęłam) działalność gospodarczą.
Informuję, iż od dnia podjąłem(ęłam) pracę na umowę o .
Źródło pozyskania oferty pracy : .
Miejsce podjęcia pracy (nazwa firmy): .
Informuję, iż od dnia nabyłem (am) prawo do prenty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia z pracę, tj. .
Informuję, iż od dnia nabyłem(am) prawo do emerytury.
Informuję, iż od dnia nabyłem(am) prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Informuję, iż od dnia nabyłem(am) prawo do zasiłku stałego.
Zgłaszam podjęcie nauki w systemie dziennym od dnia .
Proszę o wyrejestrowanie od dnia .
Informuję, iż od dnia nabyłem(am) prawo do renty socjalnej.
Zgłaszam wyjazd powyżej 10 dni od dnia .
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.): „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie prześle decyzję o utracie statusu bezrobotnego na wskazany adres korespondencyjny. W przypadku nieotrzymania decyzji w przeciągu 30 dni prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem PUP w Świdwinie.